Thông báo tuyển dụng của Công ty CP mía đường Sông con

Công ty CP mía đường Sông con cần tuyển dụng nhân viên nông vụ sản xuất nguyên liệu

Số lượng 10 người

Công việc:

  • Lập kế hoạch và thực hiện công việc liên quan đến hoạt động đầu tư cho nôna dân. dối tác kiểm soát và tồ chức triển khai, trồng, chăm sóc và thu hoạch cây mía.
  • Phối hợp với các Phòng, Ban/BỘ phận liên quan để đảm bao chất lượna/số lượng nguyên liệu mía phục vụ SXKD của Công ty.
  • Theo dõi và thực hiện việc phát triển diện tích trồng mía trong vùng nguyên liệu được phân công quan lý.
  • Đê xuât giải pháp cải tạo đất, lựa chọn giống mía, phận bón phù hợp với từng vùng dál với cấp quản lý trực tiếp
  • Thực hiện các công việc liên quan khác được cấp quan lý trực tiếp phân công.

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Cao đăng/Đại học chuyên ngành Nông Lâm nghiệp, Công nghệ sinh học, Kỹ thuật sản xuất, Kính tế, tài chính, quản trị kinh doanh. Phát triển cộng đồna.

- Ket quả học lực đạt từ loại trung bình khá trở lên

- Yêu thích và am hiểu về Nông nghiệp - Nông thôn Nông dân.

- Có kỹ năng làm việc theo nhóm và độc lập

- Yêu thích hoạt động nông nghiệp

Chi tiết tại link:

/Images/userfiles/18/files/scan0115.pdf


Bài viết khác