Thông báo tuyển sinh thạc sỹ Quản lý đất đai

   UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN                       Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 
 

 

 

                  Số: 186/TB - ĐHKTNA                     Nghệ An, ngày  21  tháng 05  năm 2016

         Về việc tuyển sinh thạc sỹ  ngành

                         Quản lý đất đai

 

Kính gửi: Các đơn vị, tổ chức cá nhân

 

Thực hiện Công văn số 3998/BGDĐT-GDĐH ngày 06/08/2015 về việc cho phép trường Đại học Kinh tế Nghệ An liêt kết trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên mở lớp cao học. Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ: Ngành Quản lý đất đai.

1. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: Từ 15/05/2016 đến 15/07/2016, thời gian học chuyển đổi và ôn thi, thi (thông báo sau).

2. Đối tượng tuyển sinh:

Ngành Quản lý đất đai: Ứng viên tốt nghiệp đại học đúng ngành (Quản lý đất đai, Quản lý ruộng đất, Địa chính) và các ngành gần khác như (Công nghệ địa chính, Khoa học đất, Thổ nhưỡng, Nông hóa thổ nhưỡng, Bản đồ, Địa lý, Khoa học môi trường, Quản lý tài nguyên thiên nhiên, Trắc địa, Viễn thám, Kinh tế địa chính, Pháp luật kinh tế, Luật Kinh tế, Cử nhân luật).

3. Hình thức tổ chức lớp học: Tổ chức ôn thi và học một số học phần đủ điều kiện tại trường Đại học Kinh tế Nghệ An. Tổ chức thi đầu vào và bảo vệ luận văn tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên. 

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thông báo cho cá nhân có nhu cầu liên hệ tham gia thi tuyển.

Địa chỉ liên hệ: Khoa Nông lâm ngư - trường Đại học Kinh tế Nghệ An số 51 Lý Tự Trọng –TP Vinh – tỉnh Nghệ An, Điện thoại: 0383.522417; 0912.321.160 (Thầy Ngân), 0942.059.239 ( Thầy Bình).

 

Nơi nhận                                                                             HIỆU TRƯỞNG

- Như kính gửi

- Đăng web (dhktna.edu.vn)

- Lưu V/T                                                                       TS.Dương Xuân Thao

 

 


Bài viết khác