Thông báo điểm xét tuyển hệ Đại học Chính quy năm 2022 (đợt 1)

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

Số:         TB/ĐHKTNA-HĐTS

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                  Nghệ An, ngày     tháng 8 năm 2022

THÔNG BÁO

ĐIỂM XÉT TUYỂN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022 ( Đợt 1)

------------------------------------

          Căn cứ Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/06/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          Căn cứ Đề án tuyển sinh năm 2022 ban hành tại Quyết định số 636/QĐ-ĐHKTNA ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Nghệ An;

          Căn cứ kết luận cuộc họp HĐTS ngày 30 tháng 7 năm 2022 về việc thông qua ý kiến điểm xét tuyển đợt 1 năm 2022;

          Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thông báo điểm xét tuyển vào trường đợt 1 năm 2022 như sau:

1. Phương thức xét tuyển:

TT

Tên ngành

Mã ngành

Kết quả thi THPT

Kết quả học tập bậc THPT

Phương thức kết hợp

Kết quả ĐGNL, ĐGTD

Chỉ tiêu

Điểm XT

Chỉ tiêu

Điểm XT

Chỉ tiêu

Điểm XT

Chỉ tiêu

Điểm XT

Mã phương thức xét tuyển

100

200

402

407

1

Quản trị kinh doanh

7340101

45

13

75

15

15

14

15

13

2

Kế toán

7340301

120

13

200

15

40

14

40

13

3

Kinh tế

7310101

15

13

25

15

5

14

5

13

4

Tài chính ngân hàng

7340201

36

13

60

15

12

14

12

13

5

Quản lý đất đai

7850103

9

13

15

15

3

14

3

13

6

Lâm học

7620201

9

13

15

15

3

14

3

13

7

Thú y

7640101

21

13

35

15

7

14

7

13

          2. Thời gian, hình thức đăng ký xét tuyển:

          - Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT  http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn ;

          - Thời gian đăng ký : từ 22/07/2022 đến 20/08/2022;

          Các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển ở đợt xét tuyển sớm phải tiếp tục đăng ký nguyện vọng đã được công bố đủ điều kiện trúng tuyển lên hệ thống của Bộ GDĐT theo kế hoạch chung để xử lý nguyện vọng toàn quốc. Thí sinh chỉ trúng tuyển chính thức sau khi có kết quả xử lý nguyện vọng cuối cùng trên hệ thống của Bộ GDĐT.

     Nơi nhận:

- Bộ GD&ĐT (Báo cáo);

- Hội đồng TS (Báo cáo);

- Lưu VT, BTS.

 

 

 

                                  

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

TS. Trương Quang Ngân

(Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh)

 

Tải Thông báo điểm xét tuyển hệ Đại học Chính quy năm 2022 (đợt 1) tại đây >>>

 


Bài viết khác