Khảo thí

A. BIỂU MẪU COI THI

TT TÊN BIỂU MẪU
1  Danh sách thay đổi cán bộ coi thi
2  Giấy cam đoan cho sinh viên thiếu thủ tục dự thi

B. BIỂU MẪU CHẤM THI PHÚC KHẢO

TT TÊN BIỂU MẪU
1   Biên bản chấm phúc khảo bài thi
2   Biên bản đối thoại chấm phúc khảo bài thi kết thúc học phần

C. ĐƠN XIN PHÚC KHẢO, GIẤY ĐỀ NGHỊ SỬA ĐIỂM

TT TÊN BIỂU MẪU
1   Đơn xin phúc khảo
2   Giấy đề nghị sửa điểm chuyên cần/giữa kỳ
3   Giấy đề nghị sửa điểm thi kết thúc học phần

D. BIỂU MẪU XÂY DỰNG VÀ THẨM ĐỊNH NGÂN HÀNG ĐỀ THI

TT TÊN BIỂU MẪU
1   Kế hoạch xây dựng ngân hàng đề thi kết thúc học phần
2   Bảng mô tả cấu trúc đề thi trắc nghiệm
3   Bảng mô tả cấu trúc đề thi tự luận
4   Bảng mô tả cấu trúc đề thi tự luận + trắc nghiệm
5   Biên bản nghiệm thu ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần
6   Đáp án - Thang điểm ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần
7   Mẫu trình bày ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần hệ đại học
8   Phiếu đánh giá ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần
9   Quyết định thành lập hội đồng nghiệp thu ngân hàng đề thi kết thúc học phần

E. BIỂU MẪU XÂY DỰNG VÀ THẨM ĐỊNH ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

TT TÊN BIỂU MẪU
1   Bảng phân công GV ra, phản biện đề thi
2   Mẫu đề thi
3   Mẫu đáp án
4   Biên bản phản biện đề thi kết thúc học phần

 

 

 


Bài viết khác