Quản lý chất lượng

A. BIỂU MẪU DỰ GIỜ - HỘI GIẢNG

TT TÊN BIỂU MẪU
1 Phiếu đánh giá giờ giảng lý thuyết
2 Phiếu đánh giá giờ giảng thực hành
3 Biên bản dự giờ giảng
4 Danh sách giảng viên tham gia hội giảng và thành phần hội đồng đánh giá
5 Báo cáo kết quả dự giờ giảng
6 Kế hoạch dự giờ đối với giảng viên

B. BIỂU MẪU KHẢO SÁT CÁC BÊN LIÊN QUAN

TT TÊN BIỂU MẪU
1 Phiếu khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên
2 Phiếu khảo sát ý kiến người học về chất lượng CTĐT (dành cho SV trước khi tốt nghiệp)
3 Phiếu khảo sát GV về môi trường làm việc và chất lượng chương trình đào tạo
4 Phiếu khảo sát tình hình việc làm và chất lượng CTĐT (dành cho SV sau khi tốt nghiệp)
5 Phiếu khảo sát người sử dụng lao động về chất lượng SV sau khi tốt nghiệp

C. BIỂU MẪU TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TT TÊN BIỂU MẪU
1 Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá
2 Kế hoạch tự đánh giá CTĐT
3 Phiếu phân tích tiêu chí, tìm thông tin, minh chứng
4 Phiếu đánh giá tiêu chí đối với các CTĐT tự đánh giá theo Thông tư 04/2016
5 Bìa báo cáo tự đánh giá CTĐT
6 Báo cáo tự đánh giá CTĐT
7 Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá CTĐT đánh giá theo Thông tư 04/2016
8 Cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng CTĐT
9 Quy định về thể và cấu trúc văn bản của báo cáo tự đánh giá
10 Hướng dẫn mã hóa thông tin, minh chứng

D. BIỂU MẪU TỰ ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ GIÁO DỤC

TT TÊN BIỂU MẪU
1   Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá
2   Kế hoạch tự đánh giá CSGD
3   Phiếu phân tích tiêu chí, tìm thông tin, minh chứng
4   Phiếu đánh giá tiêu chí
5   Bìa báo cáo tự đánh giá CSGD
6   Hồ sơ về CSGD
7   Tự đánh giá về chất lượng CSGD
8   Cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng CSGD
9   Mã hóa thông tin, minh chứng

E. BIỂU MẪU LƯU TRỮ THỐNG KÊ THÔNG TIN PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐBCL

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Phụ lục 3, 4, 5

Phụ lục 6, 7, 8

 


Bài viết khác