Khảo thí

VĂN BẢN KHẢO THÍ NỘI BỘ

LOẠI VĂN BẢN SỐ HIỆU NGÀY BAN HÀNH TÊN VĂN BẢN
Quyết định 1127/QĐ-ĐHKTNA 13/11/2019 Quy định về công tác khảo thí của Trường Đại học Kinh tế Nghệ An
Quyết định 42/QĐ-ĐHKTNA 15/01/2016 Quy định về việc Xây dựng, quản lý và sử dụng ngân hàng đề thi kết thúc học phần
Quyết định 36/QĐ-ĐHKTNA 05/04/2014 Quy định về Quy trình ra đề thi tốt nghiệp và đề thi tuyển sinh liên thông

Bài viết khác