Quản lý chất lượng

A. VĂN BẢN NHÀ NƯỚC

I. Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

LOẠI VĂN BẢN SỐ HIỆU NGÀY BAN HÀNH TÊN VĂN BẢN
Công văn 1668/QLCL-KĐCLGD 31/12/2019 Thay thế Bảng hướng dẫn đánh giá ban hành kèm theo công văn 768/QLCL-KĐCLGD
Công văn 766/QLCL-KĐCLGD 20/04/2018 Hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học
Công văn 767/QLCL-KĐCLGD 20/04/2018 Hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học
Công văn 768/QLCL-KĐCLGD 20/04/2018 Hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học
Thông tư 12/2017/TT-BGDÐT 19/05/2017 Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học 

II. Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

LOẠI VĂN BẢN SỐ HIỆU NGÀY BAN HÀNH TÊN VĂN BẢN
Công văn 774/QLCL-KĐCLGD 10/06/2021 Điều chỉnh một số phụ lục CV số 2085/QLCL-KĐCLGD
Công văn 2085/QLCL-KĐCLGD 31/12/2020 Hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài Chương trình đào tạo
Công văn 1669/QLCL-KĐCLGD 20/4/2018 Thay thế Tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH ban hành kèm theo Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD
Công văn 769/QLCL-KĐCLGD 20/04/2018 Sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng
Thông tư 04/2016/TT-BGDÐT 14/03/2016 Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học 

B. VĂN BẢN QUẢN NỘI BỘ

LOẠI VĂN BẢN SỐ HIỆU NGÀY BAN HÀNH TÊN VĂN BẢN
Quyết định 1015/QĐ-ĐHKTNA 02/12/2021 Quy định lưu trữ và bảo quản tài liệu chuyên môn, nghiệp vụ/thông tin, minh chứng phục vụ công tác ĐBCL tại trường Đại học Kinh tế Nghệ An
Quyết định 562/QĐ-ĐHKTNA 23/6/2020 Quy định về công tác đảm bảo chất lượng tại Trường đại học Kinh tế Nghệ An
Kế hoạch 1540/KH-ĐHKTNA 12/11/2018 Kế hoạch Tự đánh giá chất lượng giáo dục
Quyết định 1487/QĐ-ĐHKTNA 01/11/2018 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học
Quyết định 1465/QĐ-ĐHKTNA 25/10/2018 Quy định về công tác dự giờ, hội giảng của trường Đại học Kinh tế Nghệ An
Quyết định 605/QĐ-ĐHKTNA 09/05/2018 Quy định về công tác khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan về chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Kinh tế Nghệ An
Quyết định 1244/QĐ-ĐHKTNA 12/10/2016 Quy định về công tác khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên trường Đại học Kinh tế Nghệ An

Lưu bài viết


Bài viết khác