Ảnh Đại hội Chi bộ Lý luận chính trị nhiệm kỳ 2015 - 2018

Với tinh thần thống nhất cao, Đại hội đã bầu ra Chi ủy nhiệm kỳ tới gồm 3 đồng chí: Nguyễn Thị Lan, Trần Thị Bình, Hoàng Nam Hưng. Đại hội thông qua Nghị quyết với sự nhất trí của tất cả các đảng viên. Tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ Lý luận chính trị sẽ thực hiện tốt Nghị quyết đại hội.  


Bài viết khác