Quyết định về việc ban hành quy định tổ chức và hoạt động của Tạp chí khoa học Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An ban hành Quyết định về việc ban hành quy định tổ chức và hoạt động của Tạp chí khoa học Trường. Cụ thể như sau:


Bài viết khác