Thành lập Khoa Lý luận Chính trị

Ngày 25/8/2014 Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã ký quyết định số 243/QĐ- ĐHKT về việc thành lập Khoa Lý luận chính trị. Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/9/2014. NGƯT. TS. Nguyễn Thị Lan, trưởng Bộ môn Lý luận chính trị  bổ nhiệm chức vụ Trưởng khoa. Ths. Trần Thị Bình bổ nhiệm chức vụ Phó khoa. 

      Trên cơ sở Đề án thành lập Khoa Lý luận chính trị từ cơ sở là Bộ môn Lý luận chính trị, ngày 25/8/2014 Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã ký quyết định số 243/QĐ- ĐHKT về việc thành lập Khoa Lý luận chính trị. Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/9/2014. NGƯT. TS. Nguyễn Thị Lan, trưởng Bộ môn Lý luận chính trị  bổ nhiệm chức vụ Trưởng khoa. Ths. Trần Thị Bình bổ nhiệm chức vụ Phó khoa. Khoa có hai bộ môn trực thuộc. Đó là Bộ môn Chủ nghĩa Mác- Lênin và Lịch sử các học thuyết kinh tế do Ths. Nguyễn Thị Tùng giữ chức vụ Trưởng Bộ môn. Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam do CN. Nguyễn Đình Thắng phụ trách.

        

Cán bộ, giảng viên Khoa Lý luận Chính trị

 

      Hiện nay, Khoa Lý luận chính trị có 14 cán bộ, giảng viên, trong đó có 1 giảng viên là Nhà giáo ưu tú, tiến sỹ; 8 giảng viên có trình độ thạc sỹ, trong đó 4 giảng viên đang làm nghiên cứu sinh; 4 giảng viên đang học cao học. Khoa đảm nhận giảng dạy 5 môn học ở trình độ Cao đẳng, Đại học. Khoa Lý luận chính trị tham mưu cho Nhà trường trong công tác đảm bảo thực hiện giảng dạy có chất lượng các môn lý luận chính trị theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch của Trường nhằm nâng cao nhận thức về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước cho học sinh, sinh viên.

     Để ngang tầm là một khoa của trường đại học, trước hết, mỗi cán bộ, giảng viên của khoa phải nỗ lực phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức, chính trị, nâng cao tình thương, trách nhiệm đối với học sinh, sinh viên, xây dựng, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất, nâng cao trình độ chuyên môn, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người học. Đồng thời khoa Lý luận chính trị rất cần sự chỉ đạo của lãnh đạo, sự phối hợp của các Phòng, Khoa, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường để có thể hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

     Tin bài: Bộ môn Lý luận Chính trị


Bài viết khác

Bài viết khác