Quyết định ban hành quy định tạm thời về dạy học trực tuyến và kiểm tra đánh giá trong dạy học trực tuyến tại Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An ban hành Quyết định quy định tạm thời về dạy học trực tuyến và kiểm tra đánh giá trong dạy học trực tuyến tại Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, cụ thể như sau:


Bài viết khác