Quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt công nhận chuyển đổi kết quả học tập trong đào tạo cấp bằng đại học thứ 2, Hệ liên thông, Đại học Chính quy

Quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt công nhận chuyển đổi kết quả học tập trong đào tạo cấp bằng đại học thứ 2, Hệ liên thông, Đại học Chính quy. cụ thể như sau:

 


Bài viết khác