Thông báo về việc thu giấy tờ xét miễn, giảm học phí học kỳ 2 năm học 2022-2023

Để thực hiện chế độ miễn, giảm học phí cho sinh viên đúng đối tượng được hưởng trong học kỳ II năm học 2022-2023, Nhà trường thông báo các sinh viên thuộc đối tượng được miễn giảm học phí nạp giấy tờ có liên quan về Phòng Công tác sinh viên như sau: