Báo cáo hoạt động tháng 5_2023. Chương trình công tác tháng 6_2023

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An ban hành Báo cáo hoạt động tháng 5_2023. Chương trình công tác tháng 6_2023 . Cụ thể như sau: 

Click vào đây xem Báo cáo tháng 5 . Click vào đây xem Chương trình công tác tháng 6


Bài viết khác