Danh sách cán bộ tư vấn tuyển sinh đại học chính quy Trường ĐHKTNA năm 2024

DANH SÁCH CÁN BỘ TƯ VẤN TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN NĂM 2024

TT

Họ tên

SĐT

Email

1

ThS. Phạm Thị Khang

0989197184

phamthikhang@naue.edu.vn

2

ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh

0962145720

nguyenthithuylinh@naue.edu.vn

3

ThS. Nguyễn Thị Thương Uyên

0962623438

nguyenthithuonguyen@naue.edu.vn

4

ThS. Nguyễn Thị Lệ Quyên

0982057337

nguyenthilequyen@naue.edu.vn

5

ThS. Nguyễn Thị Trà

0961836046

nguyenthitra@naue.edu.vn

6

ThS. Phan Thị Hoa

0915260123

phanthihoa@naue.edu.vn

 

 


Bài viết khác