Đề cương ôn tập môn Kế toán tài chính HP1 (Hệ Đại học - Khóa 1)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC PHẦN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1

 Hệ Đại học

Chương 1: Những vấn đề chung về tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp

1, Các điều khoản quy định về  sổ kế toán và hệ thống sổ kế toán theo Luật kế toán.

2, Nội dung tổ chức kiểm tra kế toán và kiểm kê tài sản.

3, Các quy định những người không được làm kế toán theo Điều 51 của Luật Kế toán quy định và thuê làm kế toán, kế toán trưởng theo Điều 56 của Luật kế toán .

Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu, các khoản ứng và trả trước

1, Nội dung công việc kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.

2, Nguyên tắc xác định tỷ giá giao dịch thực tế và tỷ giá ghi sổ.

3, Nguyên tắc áp dụng tỷ giá trong kế toán, lấy ví dụ minh họa.

4, Phương pháp kế toán tiền mặt, TGNH bằng Việt nam đồng.

5, Nguyên tắc kế toán các khoản phải thu của khách hàng.

6, Phương pháp kế toán các khoản phải thu của khách hàng.

7, Phương pháp kế toán thuế GTGT được khấu trừ.

8, Nội dung và phương pháp kế toán các khoản phải thu khác, lấy ví dụ minh họa.

9, Nguyên tắc kế toán dự phòng nợ phải thu khó đòi. Nêu rõ mức trích lập các khoản nợ phải thu khó đòi theo quy định hiện hành.

10, Phương pháp kế toán dự phòng phải thu khó đòi.

11, Nội dung công việc kế toán chi tạm ứng và thanh toán tạm ứng.

12, Phương pháp kế toán các khoản tạm ứng.

13, Nội dung chi phí trả trước và nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.

14, Phương pháp kế toán chi phí trả trước.

15, Nội dung và nguyên tắc kế toán các khoản cầm cố, ký quỹ, ký cược.

16, Phương pháp kế toán các khoản cầm cố, ký quỹ, ký cược.

17, Phương pháp lập sổ chi tiết mở cho TK 131, 141.

Ch­ương 3

Kế toán TSCĐ, bất động sản đầu tư­ và hoạt động đầu t­ư XDCB

1, Nội dung công việc kế toán tăng TSCĐ do mua sắm và kế toán giảm TSCĐ do thanh lý.

2, Nhận biết TSCĐHH, TSCĐVH của 1 doanh nghiệp cụ thể và nêu yêu cầu quản lý đối với những TSCĐHH, TSCĐVH đó.

3, Nội dung đánh giá TSCĐ.

4, Phư­ơng pháp kế toán tổng hợp tăng, giảm TSCĐHH, TSCĐVH dùng vào hoạt động SXKD và hoạt động phúc lợi.

5, Nguyên tắc kế toán Bất động sản đầu tư­.

6, Ph­ương pháp kế toán mua, bán, thanh lý, cho thuê BĐS đầu tư.

7, Nội dung thông tư 45/2013/TT - BTC ngày 25/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ.

8, Phư­ơng pháp kế toán khấu hao TSCĐ và Bất động sản đầu tư­.

9, Nguyên tắc kế toán chi phí sửa chữa TSCĐ, lấy ví dụ minh họa.

10, Phư­ơng pháp kế toán chi phí sửa chữa TSCĐ.

11, Phương pháp kế toán TSCĐ thuê và cho thuê hoạt động.

12, Trình tự đầu tư XDCB.

13, Nội dung chi phí đầu tư XDCB

14, Ph­ương pháp kế toán các khoản chi đầu tư­ XDCB.

Chương 4

 Kế toán NLVL, CCDC

1, Nhận biết NLVL, CCDC của 1 doanh nghiệp cụ thể và nêu yêu cầu quản lý đối với những thứ NLVL, CCDC đó.

2, Trình bày các phương pháp kế toán hàng tồn kho.

3, Trình bày phương pháp đánh giá NLVL, CCDC theo giá thực tế. Lấy ví dụ minh họa.

4, Nội dung công việc kế toán NLVL.

5, Trình bày nội dung kế toán chi tiết NLVL, CCDC theo phương pháp ghi thẻ song song.

6, Phương pháp kế toán tổng hợp NLVL, CCDC theo phương pháp kê khai thường xuyên và theo phương pháp kiểm kê định kỳ.

7, Phương pháp lập sổ chi tiết mở cho TK 152

 Hình thức thi: Tự luận

 Thang điểm: - Lý thuyết (2 điểm)

          - Bài tập (8 điểm)

 Thời gian làm bài: 90 phút

                                                                                                  

                                                                          TRƯỞNG BỘ MÔN KẾ TOÁN

 

                                                                               Ngô Thị Thanh Hoàn

 


Bài viết khác