Đề cương ôn tập môn Lý thuyết thống kê

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN: LÝ THUYẾT THỐNG KÊ

(Dành cho đại học chính quy Khóa 3)

PHẦN I: LÝ THUYẾT

  1. Các loại điều tra
  2. Các loại chỉ tiêu phản ánh mức độ của hiện tượng
  3. Dãy số thời gian
  4. Chỉ số

PHẦN II: BÀI TẬP VẬN DỤNG

  1. Tính các chỉ tiêu Mod, Me, Số trung bình
  2. Tính các chỉ tiêu phân tích dãy số thời gian
  3. Chỉ số và hệ thống chỉ số

                                                                                                                         Trưởng bộ môn Phân tích - Thống kê

                                                                                                                                        Hoàng Thị Lộc


Bài viết khác