Quy định mới về Tài sản cố định

Tư liệu lao động là những tài sản hữu hình có kết cấu độc lập, hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định mà nếu thiếu bất kỳ một bộ phận nào thì cả hệ thống không thể hoạt động được, nếu thoả mãn đồng thời cả ba tiêu chuẩn dưới đây thì được coi là tài sản cố định:

       Tư liệu lao động là những tài sản hữu hình có kết cấu độc lập, hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định mà nếu thiếu bất kỳ một bộ phận nào thì cả hệ thống không thể hoạt động được, nếu thoả mãn đồng thời cả ba tiêu chuẩn dưới đây thì được coi là tài sản cố định:

      - Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;

      - Có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên;

      - Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) trở lên.

      Nội dung trên quy định tại Thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao Tài sản cố định.

      Thông tư cũng có thêm một số quy định mới về chế độ quản lý và sử dụng tài sản cố định vô hình:

      - Quyền sử dụng đất thuê trước ngày 01/07/2004 mà đã trả tiền thuê đất cho cả thời gian thuê hoặc đã trả trước tiền thuê dất cho nhiều năm mà thời hạn thuê đất đã được trả tiền còn lại ít nhất năm năm và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng được xem là Tài sản cố định vô hình.

      - Các chi phí mua để có và sử dụng các tài liệu kỹ thuật, bằng sáng chế, giấy phép chuyển giao công nghệ, nhãn hiệu thương mại không phải là Tài sản cố định vô hình.

      Thông tư 45 thay thế Thông tư 203/2009/TT-BTC và có hiệu lực kể từ ngày 10/06/2013

TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY


Bài viết khác