Thư viện Video

Giới thiệu Khoa Nông Lâm Ngư - NAUE

Giới thiệu Khoa Nông Lâm Ngư - NAUE

10/09/2022

Cơ sở GDQP&AN Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

Cơ sở GDQP&AN Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

10/09/2022

Giới thiệu Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

Giới thiệu Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

10/09/2022

Giới thiệu Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh NAUE

Giới thiệu Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh NAUE

10/09/2022

Giới thiệu Khoa Tài chính - Ngân hàng Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

Giới thiệu Khoa Tài chính - Ngân hàng Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

10/09/2022

Giới thiệu Khoa Kế toán - Kiểm toán Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

Giới thiệu Khoa Kế toán - Kiểm toán Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

10/09/2022

NTV - Khoa học và công nghệ - Khoa Nông Lâm Ngư - Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

NTV - Khoa học và công nghệ - Khoa Nông Lâm Ngư - Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

10/09/2022

NAUE Tư vấn tuyển sinh năm 2022 - Buổi 3: Nhóm ngành Ké toán và Tài chính - Ngân hàng

NAUE Tư vấn tuyển sinh năm 2022 - Buổi 3: Nhóm ngành Ké toán và Tài chính - Ngân hàng

10/09/2022

NAUE Tư vấn tuyển sinh năm 2022 - Buổi 4: Nhóm ngành Thú y - Quản lý đất đai - Lâm học

NAUE Tư vấn tuyển sinh năm 2022 - Buổi 4: Nhóm ngành Thú y - Quản lý đất đai - Lâm học

10/09/2022

NAUE Tư vấn tuyển sinh 2022 - Số 5: Tư vấn chọn Trường - Chọn Ngành đúng với năng lực

NAUE Tư vấn tuyển sinh 2022 - Số 5: Tư vấn chọn Trường - Chọn Ngành đúng với năng lực

10/09/2022

 1 2 3 4