Hướng dẫn về quy cách trình bày Báo cáo Tốt nghiệp

HƯỚNG DẪN VỀ QUY CÁCH TRÌNH BÀY

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP

 

I. QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC TRÌNH BÀY

Hình thức thể hiện trong báo cáo tốt nghiệp cần thống nhất như sau:

1. Soạn thảo văn bản:

- Báo cáo sử dụng bảng mã Unicode, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, mật độ chữ bình thường, không được kéo dãn hay nén khoảng cách giữa các chữ.

- Dãn dòng đặt ở chế độ 1,5 line, paper_size: A4.

- Lề trên 3,0 cm; lề dưới 3,5 cm, lề trái 3,5 cm, lề phải 2 cm.

2. Tiểu mục:

Các tiểu mục của báo cáo tốt nghiệp được trình bày thành nhóm chữ số nhiều nhất là bốn chữ số, số thứ nhất chỉ số chương (Ví dụ: 3.1.2.5 nghĩa là tiểu mục 5 nhóm tiểu mục 2 mục 1 chương 3).

3. Bảng biểu, biểu đồ, đồ thị, hình vẽ:

- Việc đánh số bảng biểu, biểu đồ, đồ thị, hình vẽ phải gắn với số chương (ví dụ: Hình 3.2 tức là hình vẽ thứ 2 trong chương 3).

- Số hiệu và tên của bảng biểu, biểu đồ, đồ thị, hình vẽ được đặt ở phía trên của bảng biểu, biểu đồ, đồ thị, hình vẽ đó.

- Nếu bảng biểu, biểu đồ, đồ thị, hình vẽ lấy từ nguồn khác phải có trích dẫn đầy đủ (ví dụ: Nguồn: Phòng kế toán Công ty)

4. Viết tắt:

Chỉ viết tắt những từ, cụm từ xuất hiện nhiều trong báo cáo. Phải có danh mục các từ viết tắt (nếu có).

5. Tài liệu tham khảo và cách trích dẫn

Mọi tài liệu tham khảo được sử dụng trong báo cáo cần được trình bày trong "Danh mục tài liệu tham khảo".

Mọi thông tin được sử dụng trong báo cáo không phải của tác giả mà được trích từ một tài liệu tham khảo khác thì phải được trích dẫn rõ ràng và chỉ rõ nguồn trong danh mục tài liệu tham khảo.

Khi trích dẫn cần đưa ra số thứ tự của tài liệu tham khảo trong danh mục tài liệu tham khảo và số trang có chứa nội dung đó => đặt trong dấu []. Các đoạn trích nguyên văn cần được đặt sau dấu : và trong ngoặc kép "…"

Ví dụ: Theo Peter Drucker [6, 78-90]: "Lợi thế cạnh tranh là…" => nội dung này là ở tài liệu tham khảo thứ 6 trong danh mục TLTK trích từ trang 78 đến trang 90.

II. CÁCH TRÌNH BÀY DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo từng ngôn ngữ. Các tài liệu nước ngoài không phiên âm, không dịch sang tiếng việt mà vẫn để ngôn ngữ gốc.

2. Tài liệu tham khảo được xếp theo vần ABC tên tác giả:

- Tác giả là người nước ngoài: xếp thứ tự ABC theo họ

- Tác giả là người Việt Nam: xếp thứ tự ABC theo tên

- Không có tên tác giả thì xếp theo cơ quan ban hành: ví dụ: Tổng cục thống kê là vần T…

3. Cách trình bày:

- Nếu tài liệu tham khảo là sách, luận văn, báo cáo phải ghi đầy đủ các thông tin như sau:

 Tên tác giả hoặc cơ quan ban hành (Năm xuất bản), tên sách, Nhà xuất bản, Nơi xuất bản.

Ví dụ: TS. Phan Thăng (2009), Giáo trình quản trị chất lượng, NXB thống kê, TP. Hồ Chí Minh.

- Nếu tài liệu tham khảo là bài báo trong tạp chí…thì:

Tên tác giả (năm công bố), "Tên bài báo", Tên tạp chí, Tập (Số), Số trang.

Ví dụ: Quách Ngọc Âu (1992), "Nhìn chung lại hai năm phát triển lúa lai", Di truyền học ứng dụng, 98 (1), 90-92.

III. TRÌNH BÀY TỔNG QUÁT

1. Bìa ngoài báo cáo:

Đóng bìa thơm màu xanh lá cây (theo mẫu 1)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

 

 

 

 

Họ và tên tác giả

 

 

 

TÊN ĐỀ TÀI BÁO CÁO

 

 

 

 

 

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP

Chuyên ngành: …………………

 

 

 

 

 

 

Vinh, Tháng …năm

2. Bìa phụ:

In trên giấy trắng A4 bình thường (mẫu số 2)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

                                                    

 

 

 

Họ và tên tác giả

 

 

 

TÊN ĐỀ TÀI BÁO CÁO

 

 

 

 

 

 

                                                                             Giáo viên hướng dẫn:………..

                                                                             Người thực hiện:…………….

                                                                             Lớp:…………………………

 

 

 

Vinh, Tháng …năm

 

3. Lời cảm ơn

Viết không quá 1 trang giấy, có chữ kí của Sinh viên

4. Danh mục các chữ viết tắt (nếu có)

5. Danh mục các bảng biểu, sơ đồ…

6. Mục lục

7. Mở đầu

Chương…

Kết luận và kiến nghị

8. Danh mục tài liệu tham khảo

9. Phụ lục (nếu có)

10. Xác nhận của đơn vị thực tập (kèm chữ ký và đóng dấu)


Bài viết khác