Chỉ thị 05/CT-TU ngày 27/04/2016 của BTV tỉnh uỷ Nghệ An về tăng cường bảo vệ an ninh biên giới và vùng biển của tỉnh Nghệ An trong tình hình mới


Bài viết khác