Chỉ thị số 40 CT/Tw ngày 22 tháng 11 năm 2014 của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đảo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.


Bài viết khác