Nâng cao hiệu quả giảng dạy học phần Kế toán quản trị tại Trường Đại học kinh tế Nghệ An theo hướng xử lý tình huống thực tế

 

                    THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

 

1. Thông tin chung

Tên đề tài: Nâng cao hiệu quả giảng dạy học phần Kế toán quản trị tại Trường Đại học kinh tế Nghệ An theo hướng xử lý tình huống thực tế

Mã số: T2020 - 09

Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Hoa

Email: nguyenthihoa.ktpt@gmail.com

Đơn vị công tác hiện nay: Khoa Kế toán phân tích

Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

Cơ quan tài trợ kinh phí: Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

Thời gian thực hiện: 1-12/2020

2. Mục tiêu:

- Khảo sát thực trạng biểu hiện, mức độ và các yếu tố ảnh hưởng đến đổi mới phương pháp giảng dạy Học phần kế toán quản trị theo hướng xử lý tình huống thực tế tại Trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

- Đề xuất một số giải pháp nhằm hiệu quả giảng dạy học phần Kế toán quản trị tại Trường Đại học kinh tế Nghệ An theo hướng xử lý tình huống thực tế.

3. Tính mới và sáng tạo:

Cung cấp, phân tích, đánh giá mức độ và các yếu tố ảnh hưởng đến đổi mới phương pháp giảng dạy Học phần kế toán quản trị theo hướng xử lý tình huống thực tế tại Trường Đại học Kinh tế Nghệ An. Từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy học phần Kế toán quản trị tại Trường Đại học kinh tế Nghệ An theo hướng xử lý tình huống thực tế.

4. Kết quả nghiên cứu:

 - Cung cấp cơ sở lý luận về đổi mới phương pháp dạy học thông qua tình huống thực tế: nội dung, yếu tố, quá trình, ưu nhược điểm.

 - Đánh giá thực trạng nhận thức, thái độ và hành động của giảng viên về đổi mới phương pháp giảng dạy học phần kế toán quản trị theo hướng xử lý tình huống thực tế tại Trường Đại học kinh tế Nghệ An.

- Đề xuất giải pháp đối với giảng viên, sinh viên, nhà trường và bộ môn nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy học phần Kế toán quản trị tại Trường Đại học kinh tế Nghệ An theo hướng xử lý tình huống thực tế.

5. Sản phẩm:

- 01 bản báo cáo tổng kết đề tài

- 01 bài đăng tập san Thông tin kinh tế kỹ thuật – Trường ĐH Kinh tế Nghệ An

6. Hiệu quả, phương thức chuyển giao kêt quả nghiên cứu và khả năng áp dụng

Kết quả đề tài là cơ sở khoa học cho các nghiên cứu tiếp theo về đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng xử lý tình huống ở các học phần khác. Sử dụng làm tài liệu nghiên cứu tại khoa Kế toán – phân tích, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An.                                                                      

 

Ngày 14 tháng 12 năm 2020

Chủ nhiệm đề tài

 

Nguyễn Thị Hoa


Bài viết khác