Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp theo QĐ19/2006/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày 30 tháng 03 năm 2006 Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC về chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp. Quyết định này áp dụng cho các Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh tế ngân sách nhà nước, ...

       Ngày 30 tháng 03 năm 2006 Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC về chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp.

       Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo Quyết định này, áp dụng cho:

       - Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh tế ngân sách nhà nước, gồm: Cơ quan, tổ chức có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp; Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Chính phủ; Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân các cấp; Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện; Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước; Đơn vị sự nghiệp được ngân sách nhà nước đảm bảo một phần hoặc toàn bộ kinh phí; Tổ chức quản lý tài sản quốc gia; Ban Quản lý dự án đầu tư có nguồn kinh phí ngân sách nhà nước; Các Hội, Liên hiệp hội, Tổng hội, các tổ chức khác được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động;

       - Đơn vị vũ trang nhân dân, kể cả Tòa án quân sự và Viện kiểm sát quân sự (Trừ các doanh nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân);

       - Đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước (Trừ các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập), gồm: Đơn vị sự nghiệp tự cân đối thu, chi; Các Tổ chức phi chính phủ; Hội, Liên hiệp hội, Tổng hội tự cân đối thu chi; Tổ chức xã hội; Tổ chức xã hội – nghề nghiệp tự thu, tự chi; Tổ chức khác không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước.

Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp bao gồm:

       Phần thứ Nhất: Hệ thống Chứng từ kế toán;

       Phần thứ Hai: Hệ thống Tài khoản kế toán;

       Phần Thứ Ba: Hệ thống Sổ kế toán và hình thức kế toán;

       Phần Thứ Tư: Hệ thống Báo cáo tài chính

       TẢI VĂN BẢN TẠI ĐÂY


Bài viết khác