Khai giảng lớp bồi dưỡng Thủ quỹ

 

            Tiếp tục thực kế hoạch tổ chức và triển khai các chương trình Bồi dưỡng mà trọng tâm là chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, kế toán và thủ quỹ tại các đơn vị cơ sở giao dục công lập.

           Sáng ngày 17 tháng 06 năm 2024, tại Hội trường A1, trường Đại học Kinh tế Nghệ An phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thủ quỹ cho viên chức kiêm nhiệm tại đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập

           Chương trình được Khoa Kế toán – Kiểm toán xây dựng một cách công phu nhằm:

          - Trang bị, cập nhật, bổ sung kiến thức và kỹ năng về công tác thủ quỹ cho thủ quỹ và viên chức được phân công kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ thủ quỹ trong các cơ sở giáo dục.

         - Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của viên chức kiêm nhiệm công tác thủ quỹ trong các cơ sở giáo dục, góp phần kiện toàn đội ngũ viên chức làm công tác hỗ trợ, phục vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới hoạt động tài chính, kế toán trường học.

        - Bên cạnh đó, chương trình nhằm cập nhật hệ thống văn bản, phần mềm có liên quan đến công tác thủ quỹ nhằm bổ sung và nâng cao năng lực, trình độ, nghiệp vụ cho cán bộ thủ quỹ tại các đơn vị hành chính sự nghiệp giáo dục công lập.

          Chương trình bồi dưỡng gồm 5 chuyên đề:

          - Chuyên đề 1: Tổng quan về đơn vị sự nghiệp giáo dục và hệ thống giáo dục quốc dân.

          - Chuyên đề 2: Đại cương về công tác thủ quỹ trong các cơ sở giáo dục

          - Chuyên đề 3: Quản lý học phí trong các cơ sở giáo dục

          - Chuyên đề 4: Nghiệp vụ quản lý quỹ tiền mặt

          - Chuyên đề 5: Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thủ quỹ.

          Chương trình không chỉ được tổ chức tại trường Đại học Kinh tế Nghệ An mà còn tiếp tục được tổ chức tại điểm huyện Con Cuông và Thị xã Thái Hòa.

Một số hình ảnh tại buổi khai mạc

TS. Trương Quang Ngân - Phó hiệu trưởng phát biểu
ThS. Nguyễn Văn Toàn - thông qua chương trình đào tạo
ThS. Phạm Đức Giáp - trao đổi chuyên đề 1
Hình ảnh hội trường

Tin bài: BTT Khoa KT-KT


Bài viết khác