Thông báo

           UBND TỈNH NGHỆ AN        

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRƯỜNG ĐH KINH TẾ NGHỆ AN                           

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số:  275/TB- ĐHKTNA                                 Nghệ An, ngày 29 tháng 4 năm 2016

     

                                                                                         THÔNG BÁO

Kính gửi:             - Ban chủ nhiệm các khoa

- Giáo viên chủ nhiệm, Cố vấn học tâp.

- Các lớp HSSV trong toàn Trường.

Trước tình hình thực tế trong hơn 20 ngày qua về hiện tượng cá chết hàng loạt trên biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế và phát ngôn không đúng mực của Giám đốc đối ngoại Fomosa Hà Tĩnh. Các đối tượng phản động, chống đối đã lợi dụng để kích động, lôi kéo bằng các hình thức như tiếp cận, mua chuộc và dùng các phương tiện thông tin đại chúng nhằm kích động, tập hợp lực lượng biểu tình, chống đối chính quyền.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Công an Tỉnh, để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự của đơn vị và trên địa bàn, Ban Giám hiệu yêu cầu Ban chủ nhiệm các khoa nhắc nhở cán bộ, giảng viên HSSV thuộc đơn vị  mình phụ trách thực hiện các nội dung sau:

  1. Không tham gia bình luận, chia sẻ các trang mạng có nội dung xuyên tạc, nói xấu cán bộ lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

2. Giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn, tuyệt đối không tham gia biểu tình khi chưa có sự cho phép của Nhà nước.

Giao các đơn vị: Phòng Công tác chính trị HSSV, Đoàn Thanh niên, Tổ quản lý Ký túc xá trực tiếp giám sát, theo dõi, nắm bắt thông tin, diễn biến tư tưởng trong CB, GV, HSSV và lớp trưởng phản ánh về cho Ban Giám hiệu để xử lý.

          Nhận được Thông báo này, yêu cầu các đơn vị nói trên và HSSV trong toàn trường nghiêm chỉnh chấp hành. Nếu sinh viên nào vi phạm thì phải chịu trách nhiệm trước Nhà trường và trước Pháp luât.

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                 KT. HIỆU TRƯỞNG

- BGH (Để chỉ đạo)                                                                                                                                 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Phòng CT CT HSSV (Để t/h)

- Đoàn TN Trường      (Để t/h)                                                                                                                               (Đã ký)

- Tổ Quản lý KTX       (Để t/h)

- Lưu VT; CTCT HSSV                                                                                                                                ThS Nguyễn Thị Mai Anh

- Webside của Trường.


Bài viết khác