Thông báo Kế hoạch tổ chức đối thoại định kỳ giữa Hiệu trưởng nhà trường với HSSV

Căn cứ khoản 3, Điều 14 Quy chế học sinh sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGD ĐT ngày 13 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo  quy định việc tổ chức đối thoại định kỳ giữa Hiệu trưởng nhà trường với HSSV để giải thích đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước; cung cấp thông tin cần thiết của trường cho HSSV; hiểu rõ tâm tư nguyện vọng và giải quyết kịp thời những thắc mắc của HSSV

KẾ HOẠCH

Tổ chức đối thoại định kỳ giữa Hiệu trưởng nhà trường với HSSV

          Kính gửi: 

           - Trưởng các phòng, khoa, Trung tâm tin học – ngoại ngữ

           - Cố vấn học tập, GVCN, BCS các lớp trong toàn trường.

          Căn cứ khoản 3, Điều 14 Quy chế học sinh sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGD ĐT ngày 13 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo  quy định việc tổ chức đối thoại định kỳ giữa Hiệu trưởng nhà trường với HSSV để giải thích đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước; cung cấp thông tin cần thiết của trường cho HSSV; hiểu rõ tâm tư nguyện vọng và giải quyết kịp thời những thắc mắc của HSSV;

          Để buổi đối thoại giữa Hiệu trưởng nhà trường với học sinh sinh viên các lớp trong toàn trường đạt được mục đích, hiệu quả cao nhất, Phòng Công tác học sinh sinh viên lập Kế hoạch tổ chức với các nội dung cụ thể như sau:

          1. Thời gian: Vào lúc 07 giờ 00 phút ngày 01/11/2014 (sáng thứ 7)

          2.  Địa điểm: Hội trường A, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

          3. Thành phần tham dự:  

- Về phía sinh viên: Mỗi lớp cử 08 sinh viên (danh sách các SV tham dự buổi đối thoại các lớp gửi về Phòng CT HSSV chậm nhất là ngày 30 tháng 10 năm 2014).

- Về phía nhà trường: Các đ/c trong Ban giám hiệu, trưởng các đơn vị trực thuộc.

          4. Công tác chuẩn bị

          - Các lớp tiến hành sinh hoạt dưới sự chủ trì của GVCN, cố vấn học tập để thống nhất các vấn đề cần trao đổi, giải đáp (mỗi lớp tối đa là 5 vấn đề) và cử sinh viên đại diện dự buổi đối thoại.

          - Phòng Quản trị - thiết bị chuẩn bị Hội trường, âm thanh.

          - Phòng Tổ chức – Hành chính chuẩn bị nước uống, Maket.

          - Phòng CT HSSV tập trung, quản lý sinh viên trong suốt buổi đối thoại; cử người ghi chép các ý kiến của HSSV.

          Trên đây là Kế hoạch tổ chức đối thoại định kỳ giữa Hiệu trưởng nhà trường với HSSV các lớp, Ban giám hiệu nhà trường yêu cầu tất cả HSSV được cử đại diện tham dự buổi đối thoại có mặt đúng thời gian quy định, nếu HSSV nào vắng mặt thì sẽ bị trừ điểm rèn luyện trong học kỳ 1 của năm học 2014 - 2015.

           HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                         TP. CT HSSV                                                       

                (Đã ký)                                                                                                                                      (Đã ký)

      TS. Dương Xuân Thao                                                                                                                  Nguyễn Quốc Sơn

Nơi nhận:                                                                                  

- Như trên (để thực hiện);

- BGH (thay báo cáo);

- Lưu phòng CT HSSV.


Bài viết khác