Quy định giáo viên chủ nhiệm

Văn bản này quy định chế độ làm việc đối với giáo viên được phân công làm  nhiệm vụ giáo viên nhiệm (GVCN) cho sinh viên cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp kể từ năm học 2012-2013 bao gồm: Nhiệm vụ và quyền hạn của GVCN; Tổ chức công tác chủ nhiệm lớp và quyền lợi của GVCN; Khen thưởng,  kỷ luật và tổ chức thực hiện.


Bài viết khác