Quy tắc ứng xử của sinh viên trường Đại học Kinh tế Nghệ An

Ngày 31 tháng 7 năm 2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Nghệ An ký Quyết định số 708/QĐ-ĐHKTNA về việc Ban hành Quy tắc ứng xử của sinh viên Trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

Sau đây là toàn văn Quyết định và Quy tắc.


Bài viết khác