CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

 

          Chức năng nhiệm vụ của phòng Tổ chức - Hành chính được quy định tại Nghị quyết số 10/NQ-HĐTĐHKTNA ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của các đơn vị thuộc Trường Đại học Kinh tế Nghệ An cụ thể như sau:

          CHỨC NĂNG

         Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các công việc về tổ chức và cán bộ theo quy định của pháp luật và Nhà trường; công việ về hành chính văn thư- lưu trữ, thi đua khen thưởng, phục vụ lễ tân.

           NHIỆM VỤ

          1. Công tác tổ chức cán bộ

- Đề xuất các phương án quy hoạch, kiện toàn bộ máy, cơ cấu tổ chức trong Trường.

- Phối hợp với các đơn vị, lập kế hoạch nhu cầu biên chế và phương án phân phối chỉ tiêu cho các đơn vị hàng năm trình Hiệu trưởng.

- Chủ trì xây dựng quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ viên chức và người lao động.

- Tổ chức tuyển dụng viên chức mới, chuẩn bị văn bản trình Hiệu trưởng ký các hợp đồng lao động dài hạn, hợp đồng lao động vụ việc, lao động ngắn hạn của các đơn vị phục vụ nhu cầu công tác của Trường.

- Tư vấn nhân sự và thực hiện các thủ tục để Hiệu trưởng ra quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển viên chức.

- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với viên chức và người lao động. Chủ trì phổ biến các chế độ chính sách mới cho viên chức và người lao động trong Nhà trường.

- Quản lý hồ sơ, lý lịch viên chức và người lao động.

- Quản lý các phôi bằng, chứng chỉ theo đúng quy định của Nhà nước.

- Lập báo các liên quan về công tác tổ chức cán bộ.

- Tham gia các công tác đánh giá viên chức, người lao động hằng năm, công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật.

- Đảm bảo quyền lợi cho người lao động về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

- Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

- Phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ và tập huấn kiến thức, kỹ năng quốc phòng theo quy định.

- Là đầu mối gắn kết và điều phối chung hoạt động của các đơn vị trong trường để xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của trường; trực tiếp truyền đạt các quyết định, ý kiến chỉ đạo, thông báo, kết luận của lãnh đạo Nhà trường đến các đơn vị, cá nhân trong toàn trường.

          - Tham mưu để Hiệu trưởng quyết định về các tiêu chí, tiêu chuẩn và triển khai thực hiện quy trình đánh giá cán bộ, viên chức hằng năm; tổ chức và quản lý công tác thi đua trong Nhà trường. Chủ trì việc tổ chức đánh giá, xét duyệt nâng bậc lương, phụ cấp, theo quy định trình Hiệu trưởng quyết định.

2. Công tác Hành chính Văn phòng

- Phối hợp xây dựng và quản lý việc thực hiện các quy chế, quy định đảm bảo nề nếp, kỷ cương, kỷ luật lao động trong trường.

- Quản lý và sử dụng con dấu của Trường theo quy định; thực hiện các thủ tục hành chính đối với viên chức đi công tác ngoài trường hoặc đến công tác tại trường.

- Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường cho cán bộ theo uỷ quyền của Hiệu trưởng.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế công tác văn thư lưu trữ của Trường; Nội quy nơi làm việc của Trường.

- Y sao các văn bản của Nhà trường ban hành (ngoài văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm); xác nhận chữ ký của cán bộ theo quy định.

- Quản lý điều hành theo dõi việc sử dụng hệ thống quản lý văn bản hành chính điện tử ioffice của Trường. Tổng hợp lên kế hoạch lịch họp công tác, hội nghị hàng tuần để các đơn vị, cá nhân biết thực hiện.

- Tiếp nhận và thực hiện các thủ tục hành chính đối với các loại công văn gửi đến Trường.

- Lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác văn thư lưu trữ của đơn vị.

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan để đảm bảo các điều kiện cần thiết cho việc đón tiếp khách đến trường công tác hoặc việc tổ chức các hội nghi, hội thảo và sự kiện của Nhà trường; Quản lý, sử dụng và trang trí các phòng họp, tổ chức tiếp khách, hướng dẫn khách đến làm việc với Nhà trường.

          - Quản lý và điều hành các hoạt động xe ô tô, bảo trì xe theo quy định đảm bảo phục vụ của Ban Giám hiệu và các đơn vị trong Trường.

          - Xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án giữ gìn an ninh trật tự trong Nhà trường. Chịu trách nhiệm và là đầu mối trong việc phối hợp với các đơn vị công an, chính quyền địa phương trong các họat động giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trong khuôn viên nhà Trường.

          - Quản lý và làm thủ tục đăng ký quân nhân dự bị, nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ cho CB,GV,CNV và đăng ký di chuyển nghĩa vụ quân sự cho HSSV trong trường.

          - Đảm bảo tốt công tác ANTT trong Nhà trường; Ngăn chặn những hành vi, vi phạm ANTT  xẩy ra trong trường học.     

          - Hỗ trợ cán bộ, giảng viên, nhân viên đến công nghệ thông tin; hệ thống máy chiếu.

          - Sữa chữa bảo trì hệ thống mạng: Mạng Lan, mạng intemet, mạnh wifi và một số nhiệm vụ kghacs khi cần đến mạng công nghệ thông tin; bảo quản sử dụng các màn hình Led tại hội trường theo đúng chuyên môn kỹ thuật.

          - Bảo trì sữa chữa máy tính, máy in các phòng học tin học, bảo trì sữa chữa phần mềm nội bộ, phần mền quản lý sinh viên, học phí, quản lý điểm đào tạo.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện mua các loại báo, tạp chí của đơn vị trong Trường.

          - Mua sắm văn phòng phẩm, trang thiết bị đảm bảo điều kiện làm việc của lãnh đạo và các đơn vị trong trường phục vụ dạy và học.

          - Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 

 

         

         


Bài viết khác