Cơ cấu tổ chức

 

Họ và tên: ĐẶNG THỊ THẢO

Học hàm - học vị: Tiến sĩ

Chức vụ: Trưởng phòng

Địa chỉ: Hưng Phúc - Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0944.762.266

Email: dangthaoqt@gmail.com

Họ và tên: TRẦN SỸ CƯƠNG

Học hàm- học vị: Cử nhân

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Địa chỉ: Nghi Phú - Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0915.236.287

Email:Transycuong2012@gmail.com

Họ và tên: THÁI THỊ THÙY LINH

Học hàm - học vị: Cử nhân

Chức vụ: Chuyên viên

Địa chỉ: Nghi Phú - Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0848.121.389;

Email: linhmiu90@gmail.com

Họ và tên: NGUYỄN NỮ THẢO CHI

Học hàm - học vị: Cử nhân

Chức vụ: Văn thư

Địa chỉ: Quang Trung - Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0979046415

Email: thaochidhktna@gmail.com

Họ và tên: NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT

Học hàm – Học vị: Thạc sỹ

Chức vụ: Chuyên viên

Địa chỉ: Hà Huy Tập – Vinh – Nghệ An

Điện thoại: 0914.636.336

Email: nguyentuyetktna@gmail.com

Họ và tên: NGUYỄN THỊ VÂN ANH

Học hàm – Học vị: Cử nhân

Chức vụ: Chuyên viên

Địa chỉ: Trường Thi – Vinh – Nghệ An

Điện thoại: 0977.393.605

Email: vananhktna90@gmail.com

Họ và tên: NGUYỄN VĂN NGỌC

Học hàm - học vị: Trung cấp

Chức vụ: Lái xe

Địa chỉ: Đội Cung - Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0983.274.237

 


Bài viết khác