Thông báo về việc kê khai bổ sung lý lịch cán bộ năm 2020

Thông báo về việc kê khai bổ sung lý lịch cán bộ năm 2020


TT Tên file Kích thước file(MB) Thao tác
2 Phiếu bổ sung lý lịch viên chức năm 2020 59 Tải file
1 Thông báo về việc kê khai bổ sung lý lịch cán bộ năm 2020 500.8193 Xem nội dung file

Bài viết khác