Báo cáo kêt quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 – Khóa XII

Thực hiện Kế hoạch số 122-KH/BTGTHU ngày 03/07/2018 của Thành ủy Vinh về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy trường Đại học Kinh tế Nghệ An báo cáo kết quả triển khai kế hoạch như sau:

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ VINH

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

*

Số: 655  BC/ĐU - ĐHKTNA

    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TP Vinh, ngày 24 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Ban tuyên giáo Thành uỷ Vinh

Thực hiện Kế hoạch số 122-KH/BTGTHU ngày 03/07/2018 của Thành ủy Vinh về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy trường Đại học Kinh tế Nghệ An báo cáo kết quả triển khai kế hoạch như sau:

I. KẾT QUẢ ĐÃ THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền

Đảng ủy nhà trường đã chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng và các hoạt động triển khai thực hiện Nghị quyết trong các cơ quan, đơn vị bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp: trên các phương tiện thông tin đại chúng; trên trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, trong sinh hoạt đảng, chuyên môn và các đoàn thể;

2. Nội dung học tập, quán triệt

Tập trung, làm rõ quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, nội dung cơ bản trong các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng, gồm:

- Nghị quyết số 26 NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”

- Nghị quyết số 27 NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”

- Nghị quyết số 28 NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

3. Thời gian thực hiện

- Ban Thường vụ Đảng ủy nhà trường đã ban hành kế hoạch số 466A ngày 14 tháng 8 năm 2018 về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện theo mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng và phù hợp với thực tiễn, điều kiện và nhiệm vụ chính trị của đảng bộ nhà trường.

- Thời gian: Ngày 23/08/2018, Báo cáo viên Đồng chí Dương Xuân Thao bí thứ Đảng ủy nhà trường thực hiện.

- Số lượng tham gia: 195 cán bộ, đảng viên

4. Viết thu hoạch cá nhân

- Cán bộ, đảng viên và quần chúng đã tham gia các lớp học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng do cấp ủy triệu tập đều đã viết thu hoạch cá nhân.

- Nội dung viết thu hoạch: Nhận thức cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng; liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của phong, khoa, đơn vị mình phụ trách và làm việc, học tập, đề xuất, kiến nghị các biện pháp thực hiện

- Việc tham gia học tập, quán triệt nghị quyết và viết bài thu hoạch cá nhân được coi là một căn cứ đánh giá, phân loại, bình xét thi đua năm 2018 tại các cơ quan, đơn vị.

II. Công tác kiỂm tra, giám sát

Đảng ủy trường giao cho các chi bộ, khoa xây dựng kế hoạch hoạt động của khoa trong năm học 2018-2019, trong đó có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt thực hiện nghị quyết của tập thể và cá nhân người đứng đầu cấp ủy, phòng, khoa; đánh giá kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết.

Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả tổ chức học tập và quán triệt Nghị quyết Trung ương  7 - Khoa XII của Đảng.

Trân trọng cảm ơn!.

Nơi nhận:                                                    T/M BAN THƯỜNG VỤ

  • Như kinh gửi                                                              BÍ THƯ
  • Lưu Vt                                                                        (đã ký)

 

                                                                                      Dương Xuân Thao


Bài viết khác