Báo cáo tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2014

       Thực hiện Hướng dẫn số 07-HD/TG Th.U, ngày 3 tháng 11 năm 2014 của Ban Tuyên Giáo Thành  uỷ Vinh về việc báo cáo tổng kết tuyên giáo năm 2014; Căn cứ kết quả hoạt động công tác Tuyên giáo trường Đại học Kinh Tế Nghệ An báo cáo như sau:

THÀNH UỶ VINH
ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐH KINH TẾ NGHỆ AN
*
Số:48-BC/TG.ĐHKTNA

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
_______________________

   Vinh, ngày 07 tháng 11 năm 2014

 BÁO CÁO
Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2014
_________________

Thực hiện Hướng dẫn số 07-HD/TG Th.U, ngày 3 tháng 11 năm 2014 của Ban Tuyên Giáo Thành  uỷ Vinh về việc báo cáo tổng kết tuyên giáo năm 2014; Căn cứ kết quả hoạt động công tác Tuyên giáo trường Đại học Kinh Tế Nghệ An báo cáo như sau:

 

I. Khái quát đặc điểm, tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Tuyên giáo năm 2014.

1. Về thuận lợi:

Có sự lãnh đạo sâu sát của Đảng ủy, sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp cụ thể của Thành ủy, Ban tuyên giáo Thành ủy Vinh. Công tác khoa giáo hoạt động trong hệ thống công tác tuyên giáo của Đảng, do vậy có những điều kiện thuận lợi về hình thức tổ chức, triển khai thực hiện. Nội dung hoạt động phong phú, toàn diện trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

2. Về khó khăn:

- Cán bộ làm công tác tuyên giáo giáo là kiêm nhiệm nhiều việc, do vậy việc triển khai hoạt động của công tác tuyên giáo có nội dung còn hạn chế đến chất lượng.

- Hiện tại trường đã lên đại học, cán bộ làm công tác đảng, công tác tuyên giáo còn phải kiêm nhiệm nhiều việc chuyên môn, do vậy việc triển khai hoạt động của công tác tuyên giáo có nội dung còn hạn chế đến chất lượng.

II. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Tuyên giáo năm 2014.

1. Công tác tuyên truyền:

- Tham mưu cho cấp ủy đảng ban hành được các văn bản và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trên lĩnh vực tuyên truyền: Đảng bộ nhà trường đã quan tâm đến việc tuyên truyền thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; tuyên truyền việc thực hiện đưa Nghị quyết các cấp vào cuộc sống; tuyên truyền việc thực hiện và tiếp thu hiến pháp sửa đổi năm 2014, công tác biển đảo và chủ quyền lãnh thổ Việt Nam; tiếp tục tuyên truyền Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chủ đề năm 2014.

- Triển khai tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch của BCH Trung ương, Tỉnh ủy và Thành ủy Vinh: Trong năm 2014 công tác tuyên giáo đã tích cực tham mưu cho Đảng ủy triển khai tốt việc thực hiện các Nghị quyết cấp trên như: thực hiện việc học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng kế hoạch thực hiện di chúc bác Hồ, triển khai tuyên truyền hiến pháp năm 2014 đến toàn thể các chi bộ, Đảng viên trong toàn Đảng bộ

- Tuyên truyền phát triển kinh tế-xã hội: tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An, TP Vinh đạt được trong 6 tháng đầu năm 2014; tuyên truyền việc triển khai và tổ chức Thực hiện Nghị Quyết 26/BCT về việc phát triển kinh tế xã hội tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Thực hiện tốt việc tuyên truyền về giải phóng mặt bằng quốc lộ 1 A đối với các cán bộ, giảng viên có đất liên quan chấp hành đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước. Tuyên truyển công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho con em giảng viên về Phòng Chống dịch Sởi; Tuyên truyền phong trào giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tai tệ nạn xã hội trong trường học cũng như ngoài xã hội.

- Tuyên truyền các ngày lễ, ngày truyền thống: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2014. Tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm Để tôn vinh và phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc; nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng; giáo dục lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tạo không khí phấn khởi, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; biểu dương gương người tốt, việc tốt, điển hình nhân tố mới, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại năm 2014. Công tác tuyên truyền cần được triển khai với các hình thức phong phú, phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm; lồng ghép với việc tuyên truyền thực hiện Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; bảo đảm thiết thực, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương, hình thức theo các ngày lễ sau:

+ Tổ chức văn nghệ chào mừng Kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ ( 7/5/1954 - 7/5/2014 )

+Tổ chức mít tinh Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944- 22/12/2014 ) và 25 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014 )

+ Tuyên truyền trên web các thông tin tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2014)

+ Gửi các thông tin về các chi bộ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904 - 1/5/2014)

+ Tuyên truyền các thông tin trên web và bảng less kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2014) và đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ

+ Tổ chức kỷ niệm 39 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2014).

+ Tổ chức các diễn đàn kỷ niệm 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2014)

+ Kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2014) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2014)

+ Tổ chức hội thi thời trang công đoàn, tham gia hiểu biết về công đoàn nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (28/7/1939 - 28/7/2014).

+ Năm 2014 Đảng bộ nhà trường rất quan tâm đến công tác giáo dục truyền thống “Uống nước nhơ nguồn” “Tôn sư trọng đạo”; “Đền ơn đáp nghĩa”. Trong 6 tháng đầu năm nhà trường đã thực hiện nhiều đợt tham quan các điểm di tích lịch sự văn hóa, hướng về cội nguồn cho cán bộ, giảng viên, HSSV để giáo dục truyền thống dân tộc.

Kết quả cụ thể như sau:   - Tổ chức 17 đoàn học sinh (800 Sinh viên) thăm bảo tàng quân khu 4, thăm bảo tàng Xô Viết Nghệ tĩnh.

                                      - Tổ chức 1 đoàn cán bộ giảng viên (100 cán bộ) thăm Côn Đảo, Phú Quốc.

                                      - Tổ chức thăm tặng quà khu di tích Truông Bôn

                                      - Tổ chức quyên góp hơn 100 triệu tiền ủng quỹ đền ơn đáp nghĩa, thăm các gia đình chính sách tại xã Châu thôn huyện Quế Phong

                                      - Bộ môn lý luận chính trị (15 cán bộ) thăm và dâng hương khu di tích Tân Trào.

- Tuyên truyền biển đảo, biên giới, công tác tôn giáo: Trong năm công tác tuyên giáo đã tham mưu cho Đảng ủy tổ chức được 1 đợt nói chuyện thời sự về công tác biển đảo do báo cáo viên Quân khu 4 thực hiện, 1 buổi nói chuyện về công tác biêm giới và chủ quyền lãnh thổ do báo cáo viên trường Quân sự thực hiện.

- Tuyên truyền kết quả thực hiện các Nghị Quyết của Đảng tại cơ quan đơn vị: Trong năm đảng ủy đã tổ chức triển khai  tuyên truyền các Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên, giảng viên trong toàn trường, thông qua các buổi nói chuyện thời sự và hệ thống web của nhà trường, hoặc gửi các văn bản trực tiếp.

2. Công tác thông tin và dư luận:

Để định hướng công tác tuyên truyền kết quả tình hình kinh tế- xã hội của tỉnh, Đảng ủy nhà trường đã tổ chức năm bắt  thông tin, tình hình, công tác tư tưởng trên địa bàn, công tác giao ban háng tháng đã đưa nội dung tư tưởng- văn hóa của nhà trường vào chương trình hoạt động thường xuyên để kịp thời nắm bắt thông tin, cung cấp thông tin, định hướng dư luận, định hướng thông tin và cách giải quyết trước những vấn đề tư tưởng mới nảy sinh.

Trong năm 2014 Đảng bộ nhà trường đã làm tốt công tác năm bắt thông tin, năm bắt dư luận để tổ chức triển khai chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của nhà trường, tạo ra sự đồng thuận thống nhất, làm việc có hiệu quả cao, thực hiện dạy tốt, học tốt.

3. Công tác giáo dục lý luận chính trị

Đầu năm học nhà trường đã yêu cầu Bộ môn LLCT phối hợp Phòng Công tác HSSV, Đoàn thành niên nhà trường thực hiện chương trình chuyên đề bồi dượng lý luận chính trị cho HSSV, đội ngũ cán bộ đoàn từ cấp chi đoàn đoàn trở lên, chi ủy chi bộ và toàn thể đảng viên trong nhà trường thông qua các hình thức khác nhau:

  - Đối với học sinh, sinh viên: Nhà trường đã tổ chức được 14 lớp (14 buổi) học tập chuyên đề lý luận chính trị đầu năm học (Học tập chính trị đầu năm), quan tâm đầu tư giảng dạy các học phần lý luận chính trị trong chương trình đào tạo một cách nghiêm túc, các học phần được bố trí đều cho cả quả trình học tập của học sinh, sinh viên, Kết quả hầu hết học sinh sinh, sinh viên đã tiếp thu hết các chủ trương, đường lối cũng như trình độ lý luận chính trị được nâng lên.

  - Đối với cán bộ giảng viên: Trong 6 tháng đầu năm nhà trường đã tổ chức được 7 cuộc  nói chuyện về các chuyên đề khác nhau để cung cấp thông tin, thời sự, trình độ lý luận chính trị cho các bộ, giảng viên. Trong 6 tháng đầu năm nhà trường đã cử 2 đồng chí đi học cao cấp chính trị, 2 đồng chí học trung cấp chính trị, số cán bộ, giảng viên còn lại đã hoàn thành chương trình sơ cấp chính trị theo yêu cầu.

4. Thực hiện chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính Trị

 Triển khai và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chủ đề năm 2014. Trong 6 tháng đầu nam đảng bộ nhà trường đã triển khai quán triệt mời báo cáo viên cấp thành phố, tỉnh về nói chuyện về học tập đạo đức tư tưởng Hồ Chí Minh. Đảng bộ đã xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt đến từng cán bộ, giảng viên, HSSV trong toàn trường.

Cụ thể: - Tổ chức 2 buổi nói chuyện về chuyên đề học tập làm theo Bác do  báo cáo viên (Phan Minh Tuấn phó ban tuyên giáo Thành ủy, Bùi Đình Sâm phó Ban tuyên giáo tỉnh ủy) thực hiện.

          - Tổ chức 2 buổi tòa đàm cho toàn bộ cán bộ nhà trường về chủ đề học tập làm theo tấp gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.

          - Tổ chức 2 cuộc đối thoại dân chủ về học tập và làm theo Bác cho học sinh, sinh viên với lãnh đạo nhà trường.

5. Công tác văn phòng

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất, tham gia hội họp, học tập, quán triệt các Nghị Quyết. Trong năm Đảng bộ nhà trường đã thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất, tham gia 100 % các buổi hội họp, học tập, quán triệt các Nghị Quyết các cấp.

III. Tồn tại hạn chế, nguyên nhân

1. Tồn tại và hạn chế, bài học kinh nghiệm

- Bên cạnh những kết quả đạt được bước đầu, công tác khoa giáo của Đảng vẫn còn nhiều hạn chế bất cập như:  việc nắm bắt tình hình thực tiễn công tác tuyên giáo ở trường đôi khi chưa kịp thời, nhiều mặt còn hạn chế; thực hiện chủ trương “hướng về HSSV, cán bộ giảng viên” còn bất cập. Cán bộ làm công tác tuyên giáo còn kiêm  nhiệm nên không có nhiều thời gian để thực hiện nhiệm vụ.

- Từ thực tiễn công tác tuyên giáo, bước đầu rút ra một số kinh nghiệm sau:

Thứ nhất cần nắm chắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên từng lĩnh vực khoa giáo; thường xuyên cập nhật thông tin, nắm chắc tình hình thực tiễn để tham mưu đúng, trúng và kịp thời. Cán bộ làm công tác tuyên giáo nói chung và khoa giáo nói riêng, muốn làm tốt chức năng tham mưu, phải thường xuyên học tập, nâng cao trình độ, phải có hiểu biết sâu vấn đề tham mưu, có phương pháp làm việc tốt, có năng lực dự báo, tổng hợp, phân tích, lựa chọn những vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp bách để tham mưu.

Thứ hai quan hệ chặt chẽ giữa các tổ chức, chuyên môn duy trì thường xuyên chế độ báo cáo, cung cấp thông tin hai chiều để hiểu sâu hơn tình hình thực tiễn của đơn vị, từ đó phối hợp chặt chẽ để tham mưu hiệu quả trên từng lĩnh vực khoa giáo.

Thứ ba muốn sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết có chất lượng thì phải chủ động hướng dẫn cụ thể cho các chi bộ, khoa, phòng những nội dung cần tập trung đánh giá, tổng kết. Việc sơ kết, tổng kết phải được tiến hành đồng bộ và nghiêm túc.

2. Nhiệm vụ trong tâm

- Bám sát vào kế hoạch hoạt động của công tác khoa giáo năm 2015 để triển khai thực hiện có hiệu quả.

- Tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Duy trì hoạt động, tổ chức sinh hoạt thường xuyên tháng/ lần.

- Phát huy tính sáng tạo, chủ động trong tổ chức thực hiện của các tổ chức đoàn thể, các chi bộ, khoa, phòng trong nhà trường về các nội dung liên quan đến công tác tuyên giáo.

- Tăng cường sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết, sự phối hợp tổ chức thực hiện công tác khoa giáo giữa nhà trường và địa phương.

3. Kiến nghị giải pháp

Để công tác khoa giáo thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ và hoạt động có hiệu quả cần phải có cán bộ chuyên trách làm công tác tuyên giáo tại nhà trường.

 

 

       Nơi nhận:

       - BTG Thành ủy

       - Lưu V/P

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ

P.BÍ THƯ

 

 

 

Ngô Xuân Thành

 

 

 


Bài viết khác