Sáng mãi giá trị nhân văn, tiến bộ của Cách mạng Tháng Mười

Đúng ngày này 106 năm trước, ngày 7/11/1917, dưới sự lãnh đạo thiên tài của Lênin và Đảng Bôn-sê-vích, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga đã nhất tề đứng lên tiến hành thành công cuộc Cách mạng Tháng Mười vĩ đại, lập nên nhà nước công- nông đầu tiên trên thế giới.

Càng lùi ra xa, chúng ta càng thấy rõ tầm cao vĩ đại của cuộc Cách mạng long trời lở đất này khi trở thành bước chuyển lịch sử của loài người từ kỷ nguyên của chế độ con người bị bóc lột sang kỷ nguyên con người tự làm chủ vận mệnh của mình, mở ra thời kỳ phát triển của chế độ xã hội chủ nghĩa.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga là thắng lợi đầu tiên của chủ nghĩa Mác - Lênin ở một đất nước có diện tích chiếm 1/6 thế giới. Cuộc cách mạng đã đập tan bộ máy thống trị của giai cấp bóc lột, phản cách mạng, thiết lập nền chính trị mới do nhân dân lao động làm chủ, công khai mục tiêu mang tính nhân văn cao cả, tiến bộ là xóa bỏ chế độ người bóc lột người, xây dựng một xã hội tự do, hạnh phúc và công bằng cho người lao động, mở ra trang mới trong lịch sử các dân tộc Nga.

 

Ngày 7/11/1917 (25/10 theo lịch Nga cũ), quân khởi nghĩa tấn công vào Cung điện Mùa Đông ở Petrograd, mở đầu cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga. Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN

Không chỉ khai sinh ra chế độ xã hội chủ nghĩa đầu tiên trong lịch sử, chấm dứt thời kỳ làm mưa làm gió của chủ nghĩa tư bản trên thế giới, mà sự kiện trọng đại này còn mở ra giai đoạn hình thành và phát triển của chủ nghĩa xã hội như một xu thế hùng mạnh, tất yếu, đe dọa sự tồn vong của chủ nghĩa tư bản. Sự hình thành và phát triển lớn mạnh của nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới trên đất nước Nga và Liên bang Xô viết, tiếp sau đó là hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa đã buộc chủ nghĩa tư bản phải thực hiện hàng loạt những điều chỉnh về kinh tế - xã hội, đáp ứng ngày càng nhiều hơn những yêu cầu của người lao động về chế độ việc làm, tiền công; các chính sách về giáo dục, y tế, an sinh xã hội...

Có thể nói, con đường mà Cách mạng Tháng Mười mở ra đã đưa nhân loại bước sang một thời đại mới - thời đại hiện thực hóa khát vọng về một cuộc sống không còn áp bức, bóc lột, bất công và hướng đến mục tiêu ấm no, hạnh phúc, tiến bộ. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu, hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên Trái Đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”.

 

Cách mạng Tháng Mười đã đáp ứng những đòi hỏi cấp bách trong cuộc đấu tranh giải phóng các giai cấp bị áp bức, bóc lột và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới… Nguồn: alamy.com

Chính khát vọng giải phóng và phát triển của nhân dân lao động đã đem lại thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Mười, tạo động lực để chính quyền Xô viết non trẻ vượt qua sự chống phá của các thế lực đế quốc tàn bạo, trở thành một cường quốc xã hội chủ nghĩa, đi đầu trong cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Cách mạng Tháng Mười đã thức tỉnh và cổ vũ mạnh mẽ ý chí đấu tranh vì độc lập, tự do của nhân dân các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc, hình thành dòng thác cách mạng đánh đổ hệ thống thuộc địa, chấm dứt chế độ thực dân, đưa các quốc gia đi vào quỹ đạo mới, trong đó, nhiều nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Cách mạng Tháng Mười đã đáp ứng những đòi hỏi cấp bách trong cuộc đấu tranh giải phóng các giai cấp bị áp bức, bóc lột và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới…

Hơn một thế kỷ đã qua đi, thế giới có nhiều đổi thay, nhân loại chứng kiến nhiều thăng trầm, phức tạp của lịch sử. Mặc dù phong trào cộng sản và công nhân quốc tế có sự tổn thất lớn, chủ nghĩa xã hội hiện thực đang gặp nhiều sóng gió, thử thách; các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách phủ định, hoặc hạ thấp ý nghĩa, tầm vóc, ảnh hưởng to lớn của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với tiến trình phát triển của nhân loại, song, lý tưởng cao đẹp của Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn đang hiện diện ở nhiều quốc gia, nhiều dân tộc trên thế giới.

 

Mít tinh kỷ niệm 104 năm Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại trên Quảng trường Đỏ tại Thủ đô Moskva của Liên bang Nga. Ảnh tư liệu: Trần Hiểu/TTXVN

Sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với các giá trị dân chủ, tự do, bình đẳng, tiến bộ; sự phục hồi kỳ diệu của một số nước xã hội chủ nghĩa sau khủng hoảng đã chứng tỏ vai trò mở đường của Cách mạng Tháng Mười là vô cùng to lớn và có giá trị trường tồn.

Đi theo con đường của Lênin- lãnh tụ vĩ đại của phong trào Cộng sản, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, nhân dân Việt Nam đã giành được những thắng lợi to lớn, vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa, khẳng định và tiếp nối những giá trị nhân văn, tiến bộ của Cách mạng Tháng Mười.

Trên con đường đổi mới đất nước, Đảng ta đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm từ sự thoái trào của mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô và một số nước Đông Âu; kịp thời đề ra chiến lược đúng đắn, khắc phục triệt để những sai lầm, khuyết điểm, để “Đổi mới” không phải là thay đổi mục tiêu xã hội chủ nghĩa, mà làm cho các mục tiêu đó được thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn bằng quan điểm đúng và những hình thức, biện pháp, bước đi phù hợp.

 

Đứng trước nhiều khó khăn, thử thách to lớn trong nước và thế giới, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và con đường xã hội chủ nghĩa. Ảnh tư liệu: Thành Duy

Gần 40 năm đổi mới toàn diện đất nước, những lý tưởng nhân văn, nhân đạo, tiến bộ của Cách mạng Tháng Mười Nga đã được toàn Đảng, toàn dân ta hiện thực hóa bằng nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử vô cùng quan trọng, đưa đất nước tiếp tục tiến nhanh, tiến mạnh trên con đường thực hiện mục tiêu xây dựng Việt Nam giàu mạnh, hùng cường.

Nguồn: BNA 


Bài viết khác