Họp Ban Chấp hành Công đoàn Trường mở rộng

Chiều ngày 05/6/2023, Công đoàn Trường Đại học Kinh tế Nghệ An tổ chức họp Ban chấp hành Công đoàn Trường mở rộng. Tham dự Cuộc họp có mặt 11 đồng chí trong BCH Công đoàn Trường và các đ.c Tổ trưởng các tổ công đoàn.

Chiều ngày 05/6/2023, Công đoàn Trường Đại học Kinh tế Nghệ An tổ chức họp Ban chấp hành Công đoàn Trường mở rộng. Tham dự Cuộc họp có mặt 11 đồng chí trong BCH Công đoàn Trường và các đ.c Tổ trưởng các tổ công đoàn.

Thay mặt BCH Công đoàn Trường, Đ/c Đặng Thị Thảo – Chủ tịch Công đoàn Trường đã thông qua dự thảo phân công nhiệm vụ cho các đ.c trong Ban Thường vụ,  BCH. Sau khi thảo luận, BCH đã thống nhất phân công nhiệm vụ cho từng đ/c trong BCH Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

I . BAN THƯỜNG VỤ

1. Chủ tịch Công đoàn – Đ/c Đặng Thị Thảo

- Chỉ đạo chung: Chịu trách nhiệm chung về hoạt động của Công đoàn trường trước Đảng bộ, BGH và Công đoàn cấp trên; Tham gia ký kết thực hiện nhiệm vụ cho từng năm học; Xây dựng kế hoạch hoạt động chung cho từng năm học; Tham gia các cuộc họp liên tịch.

- Chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ đoàn viên công đoàn: Ký các quyết định kết nạp đoàn viên, kế hoạch và các văn bản Công đoàn; Năm bắt tâm tư, tư tưởng chính trị của cán bộ công nhân viên chức, người lao động trong toàn trường.

- Chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng: Tham gia vào Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật CBCVC – CB trong Nhà trường;

- Chỉ đạo công tác quản lý tài chính Công đoàn

- Chỉ đạo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân

2.  Phó Chủ tịch CĐ,  Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra: đ/c Bùi Đình Thắng

- Chủ nhiệm UBKT: xây dựng kế hoạch hoạt động của UBKT hàng tháng, hàng kỳ, hàng năm và báo cáo định kỳ cho LĐLĐ Tỉnh.

-  Phụ trách xây dựng kế hoạch hoạt động của Công đoàn Trường hằng năm.

- Phụ trách Công tác thi đua khen thưởng và Công tác Kiểm tra: Lập kế hoạch, thông báo về việc đăng ký thi đua vào đầu năm học cho các đoàn viên công đoàn trong nhà trường; Theo dõi, tổng hợp kết quả thi đua của các Tổ công đoàn; Lập hồ sơ thi đua khen thưởng của Công đoàn trường, cá nhân gửi cho công đoàn các cấp trên.

- Phụ trách hoạt động phong trào: Chịu trách nhiệm về việc xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức các hoạt động phong trào thi đua trong toàn trường; Vận động các đoàn viên công đoàn tham gia các Hội thi do Công đoàn các cấp trên tổ chức.

- Tham gia chế độ thông tin, báo cáo, kế hoạch công đoàn.

- Theo dõi công tác phát triển đoàn viên, phát triển đảng.

- Thay mặt Chủ tịch công đoàn điều hành công việc khi được ủy quyền.

3. UVBTV – Trưởng ban Nữ công: Đồng chí Võ Thị Dung

- Phụ trách công tác nữ công: Theo dõi việc thực hiện chế độ chính sách đối với nữ CBCNVC – NLĐ; Theo dõi phong trào thi đua “ Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”; Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân ngày 28/6, 20/10, 8/3; Chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động nhân dịp ngày lễ có liên quan cho các cháu là con em cán bộ công nhân viên chức người lao động; Theo dõi công tác kế hoạch hoá gia đình; Nắm bắt số lượng con của CBCNVC - NLD đạt học sinh giỏi các cấp, cs thành tích xuất sắc hàng năm để đề nghị khen thưởng; Nắm bắt tâm tư nguyện vọng của Nữ CBCNVC – NLĐ, xây dựng kế hoạch, báo cáo của hoạt động nữ công hàng kỳ, hàng năm.

- Phụ trách quỹ Công đoàn

- Chỉ đạo theo dõi tổ công đoàn Nông lâm ngư.

II. ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

1. Đ/c Đinh Toàn Thắng

- Phụ trách về chế độ chính sách cho CBNVC – NLĐ trong nhà trường.

- Theo dõi và chỉ đạo phong trào thi đua khối hành chính.

- Kết hợp Ban thường vụ Công đoàn tranh thủ các lực lượng đoàn thể hỗ trợ về mặt vật chất và mặt tinh thần cho CBCNVC – NLĐ khi gặp khó khăn.

- Chịu trách nhiệm thực hiện đúng, đủ các chính sách, chế độ tài chính cho cán bộ, đoàn viên công đoàn.

- Chỉ đạo theo dõi Tổ công đoàn Liên phòng 2.

2. Đ/c Lê Thị Vân Hà  - Trưởng Ban thanh tra nhân dân

- Chủ trì xây dựng quy chế của Ban thanh tra nhân dân.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động của Ban thanh tra nhân dân theo từng năm học.

- Theo dõi việc thực hiện chế độ chính sách, thực hiện các quy chế để bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động.

- Theo dõi phong trào thi đua, chất lượng giảng dạy của khối giảng viên

- Chỉ đạo theo dõi Tổ công đoàn Khoa Kế Toán – Kiểm toán.

3. Đ/c Nguyễn Quốc Sơn

-Phụ trách công tác tuyên giáo

- Phụ trách công tác tuyên truyền về pháp luật và các chính sách cho NLĐ đảm bảo công tác tư tưởng, chính trị cho CBCNVC – NLĐ trong toàn trường.

- Theo dõi các cuộc vận động học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Chỉ đạo, triển khai và tổ chức thực hiện các hoạt động của Công đoàn các cấp cho tổ công đoàn Liên phòng 1.

4. Đ/c Ngụy Vân Thùy

- Phụ trách công tác truyền thông của Công đoàn

- Chịu trách nhiệm chính trong việc viết tin, đưa tin trên trang web của Công đoàn.

- Phụ trách i- office của công đoàn, cập nhật thông tin chuyển về cho Chủ tịch Công đoàn và các cá nhân được phân công phụ trách.

- Đề xuất và xây dựng kế hoạch hoạt động để đẩy mạnh phong trào “ Xanh – sạch – đẹp đảm bảo vệ sinh an toàn lao động”

- Theo dõi tổ công đoàn Cơ sở

- Chịu trách nhiệm cung cấp số liệu các đoàn viên Công đoàn

           5. Đ/c Lê Tú Anh

- Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của hoạt động công đoàn.

- Phụ trách Công tác kế toán công đoàn: Lập dự toán thu – chi và quyết toán thu chi của hoạt động công đoàn hàng năm, hàng quý theo mẫu đúng quy định, đúng thời gian; Lập danh sách thu Đoàn phí hàng tháng, hàng năm theo quy định, đầy đủ; Lập dự toán về các tổ chức hoạt động công đoàn; Theo dõi và thực hiện thu chi các quỹ từ thiện theo các văn bản cấp trên.

- Theo dõi thực hiện nề nếp kỷ luật của khối giảng viên.

- Chỉ đạo theo dõi Tổ công Khoa Tài chính Ngân hàng.

6. Đ/c Nguyễn Thị Minh

- Phụ trách Công tác thăm hỏi hiếu hỷ và các hoạt động xã hội từ thiện của công đoàn.

- Phụ trách Công tác đời sống

7. Đ/c Hồ Hoàng Lương:

- Phụ trách phong trào NCKH, SKKN, các hội thảo của ĐVCĐ

- Chỉ đạo tổ công đoàn Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh

           8. Đ/c Nguyễn Thị Kim Dung

- Phụ trách các phong trào hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao.

- Chỉ đạo tổ công đoàn Lý luận chính trị.


Bài viết khác