Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng

         - Tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra Trường trong phạm vi quản lý của Hiệu trưởng nhằm đảm bảo việc thi hành pháp luật, việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân trong lĩnh vực giáo dục.

         - Tham mưu cho Hiệu trưởng về chủ trương, kế hoạch, biện pháp đảm bảo chất lượng, hoạt động tự đánh giá, công tác khảo thí trong phạm vi toàn trường nhằm không ngừng cải tiến chất lượng và nâng cao hiệu quả đào tạo của Trường. 

2. Nhiệm vụ

2.1Nhiệm vụ thanh tra giáo dục

         - Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục và đào tạo.

         - Thanh tra thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, quy chế thi cử, cấp bằng, chứng chỉ; về việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng ở mọi loại hình, cấp học và trình độ đào tạo trong phạm vi nhà trường.

         - Thanh tra việc thực hiện các quy định của nhà nước về quản lý tài chính, tài sản, khoa học công nghệ, công tác tổ chức cán bộ và các điều kiện cần thiết đảm bảo chất lượng giáo dục của nhà trường.

         - Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại tố cáo. Phòng ngừa đấu tranh, chống tham nhũng theo quy định của pháp luận về chống tham nhũng.  

         - Kiến nghị các biện pháp bảo đảm thi hành các quy định của nhà trường, của Bộ GD&ĐT về giáo dục và đào tạo, đề nghị sửa đổi bổ sung các quy định, quy chế về giáo dục nhằm khắc phục những hạn chế và phát huy những yếu tố tích cực để phát triển nhà trường.

         - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

2.2. Nhiệm vụ khảo thí - Đảm bảo chất lượng

         - Phối hợp với phòng Đào tạo chỉ đạo các Bộ môn, các Khoa thực hiện nghiêm túc quy chế của Bộ GD&ĐT, các quy định của Nhà trường về công tác thi và kiểm tra.

         - Đề xuất hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên.

         - Tổ chức xây dựng, quản lý và khai thác ngân hàng đề thi cho tất cả các môn học trong trường.

         - Tham mưu cho Hiệu trưởng về đổi mới công tác thi và kiểm tra kết thúc học phần, tốt nghiệp ở các hệ đào tạo của Nhà trường.

         - Trực tiếp tổ chức thi các học phần theo hình thức trắc nghiệm khách quan trên máy tính cho các ngành đào tạo tập trung tại trường.

         - Giúp Hiệu trưởng triển khai thực hiện đường lối chính sách, các văn bản pháp quy về công tác đảm bảo chất lượng của Bộ GD&ĐT, hình thành văn hoá chất lượng giáo dục trong giáo viên, cán bộ viên chức và học sinh, sinh viên của Nhà trường.

         - Tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện các nội dung về đảm bảo chất lượng giáo dục, xây dựng và thực hiện tự đánh giá về công tác đảm bảo chất lượng của Nhà trường theo lộ trình của Bộ GD&ĐT.

         - Tham gia các lớp tập huấn hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác đảm bảo chất lượng.

         - Tiến hành các đợt khảo sát điều tra phục vụ công tác đảm bảo chất lượng giáo dục của Nhà trường.          

         - Tổ chức và duy trì cơ sở dữ liệu của Trường về đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng và khảo thí, công bố kết quả kiểm định chất lượng và tuyên truyền hiệu quả hoạt động của Trường để các đơn vị, cá nhân trong trường và xã hội biết nhằm phất huy ảnh hưởng, vai trò vị trí của Trường đối với xã hội.  


Bài viết khác