Cơ cấu tổ chức

Họ và tên:  Đinh Thị Thu Hương

Học hàm - học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Trưởng phòng

Mail: dinhhuong.ttkt@gmail.com

Họ và tên:  Lê Tú Anh

Học hàm - học vị: Cử nhân

Chức vụ: Phó phòng

Mail: anhlee287@gmail.com

Họ và tên: Lê Thanh Huyền

Học hàm - Học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Chuyên viên

Mail: huyenlt57@gmail.com

Họ và tên: Chu Thị Phương Mai

Học hàm, học vị: Cử nhân

Chức vụ: Chuyên viên

Mail: phuongmai.huakt53@gmail.com

Họ và tên:  Nguyễn Thị Hằng Sa

Học hàm - học vị: Cử nhân

Chức vụ: Chuyên viên

Mail: nguyenthihangsa@gmail.com

 


Bài viết khác