Báo cáo kết quả thanh tra kỳ thi kết thúc học phần Học kỳ 1 - Năm học 2020 - 2021

Thực hiện Quyết định số 838/QĐ- ĐHKTNA ngày 13/9/2019 của Hiệu trưởng về việc thành lập Đoàn thanh tra kỳ thi kết thúc học phần năm học 2020 - 2021. Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra việc thực hiện quy chế thi học kỳ 1, năm học 2020 - 2021, kết quả như sau:

1. Công tác chuẩn bị thi

1.1. Kế hoạch thi

Công tác lên kế hoạch thi của phòng QL Đào tạo- KH & HTQT đúng theo quy định.

1.2. Về cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi:

Cơ sở vật chất cơ bản đảm bảo cho kỳ thi.

2. Về thực hiện quy chế thi của Hội đồng thi:

2.1. Công tác ra đề, tổ hợp và nhân bản đề thi

Công tác ra đề thi, tổ hợp và nhân bản đề thi đúng quy chế. Các đề thi chính xác về nội dung, đúng trong đề cương ôn tập và ngân hàng đề.

2.2. Công tác coi thi

Kỳ thi cơ bản đảm bảo nghiêm túc, đúng quy chế. Tuy nhiên vẫn còn một số sai sót của cán bộ coi thi, cụ thể như sau:

- Số lượt quên coi thi của giáo viên: 02

2.3. Công tác làm phách

Quá trình làm phách cơ bản đúng quy trình và tiến độ theo quy định. Tuy nhiên, trong quá trình làm phách, còn xảy ra 01 trường hợp đánh nhầm phách. Sai sót này đã được Hội đồng thi xử lý đảm bảo cho khâu chấm thi thực hiện đúng tiến độ.

2.4. Công tác chấm thi:

Quá trình chấm thi của các tổ bộ môn cơ bản đúng theo quy định.

3. Những thí sinh vi phạm quy chế thi:

- Đình chỉ: 08 trường hợp

Danh sách sinh viên vi phạm quy chế thi đã được gửi về các khoa và các cố vấn học tập.

Báo cáo kết quả thanh tra kỳ thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2020-2021 đã được gửi trình Ban giám hiệu. Sau khi xem xét, Ban giám hiệu đề nghị các phòng liên quan, khoa và tổ bộ môn tổ chức họp rút kinh nghiệm, các Cố vấn học tập tổ chức sinh hoạt lớp chấn chỉnh tình trạng vi phạm quy chế thi của sinh viên để đảm bảo công tác tổ chức kỳ thi học kỳ diễn ra nghiêm túc, đúng quy định về Công tác khảo thí của Trường Đại học Kinh tế Nghệ An được Hiệu trưởng ban hành theo Quyết định số 1127/QĐ-ĐHKTNA ngày 13/11/2019.


Bài viết khác