Báo cáo kết quả thanh tra kỳ thi kết thúc học phần Học kỳ 2 - Năm học 2020 - 2021

Thực hiện Quyết định số 978/QĐ- ĐHKTNA ngày 16/10/2020 của Hiệu trưởng về việc thành lập Đoàn thanh tra kỳ thi kết thúc học phần năm học 2020 - 2021. Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra việc thực hiện quy chế thi học kỳ 2, năm học 2020 - 2021, kết quả như sau:

1. Công tác chuẩn bị thi

1.1. Kế hoạch thi

Công tác lên kế hoạch thi của phòng QL Đào tạo- KH & HTQT đúng theo quy định.

1.2. Về cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi

Cơ sở vật chất cơ bản đảm bảo cho kỳ thi.

2. Về thực hiện quy chế thi của Hội đồng thi

2.1. Công tác ra đề, tổ hợp và nhân bản đề thi

Công tác ra đề thi, tổ hợp và nhân bản đề thi đúng quy chế. Các đề thi chính xác về nội dung, đúng trong đề cương ôn tập và ngân hàng đề.

2.2. Công tác coi thi

Kỳ  thi cơ bản đảm bảo nghiêm túc, đúng quy chế. Tuy nhiên vẫn còn một số sai sót của cán bộ coi thi, cụ thể như sau:

- Số lượt phát nhầm đề của giáo viên: 02

2.3. Công tác làm phách

Quá trình làm phách không có sai sót, đứng quy trình và tiến độ theo quy định.

2.4. Công tác chấm thi

Quá trình chấm thi của các tổ bộ môn cơ bản đúng theo quy định. Tuy nhiên vẫn còn một số sai sót trong quá trình chấm của cán bộ chấm thi, cụ thể như sau:

- Số trường hợp vào nhầm điểm thi: 02

3. Những thí sinh vi phạm quy chế thi:

Học kỳ 2 không có thí sinh vi phạm quy chế thi.

Báo cáo kết quả thanh tra kỳ thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2020-2021 đã được gửi trình Ban giám hiệu. Sau khi xem xét, Ban giám hiệu đề nghị các phòng liên quan, khoa và tổ bộ môn tổ chức họp rút kinh nghiệm, các Cố vấn học tập tổ chức sinh hoạt lớp quán triệt quy chế thi cho sinh viên để đảm bảo công tác tổ chức kỳ thi học kỳ diễn ra nghiêm túc, đúng quy định hiện hành.


Bài viết khác