Danh sách học viên tốt nghiệp Tin học ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (IC3)

Căn cứ Thông tư liên tịch Số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 Của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông;Căn cứ Thông tư liên tịch Số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 Của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông; Trung tâm Ngoại ngữ- Tin học Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã tổ chức thi và cấp chứng chỉ IC3 theo đúng quy định.

    Căn cứ Thông tư liên tịch Số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 Của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông; Trung tâm Ngoại ngữ- Tin học Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã tổ chức thi và cấp chứng chỉ IC3 theo đúng quy định. Xem chi tiết danh sách tốt nghiệp của các học viên đã đạt yêu cầu tại đây:               

Lớp IC3 -01  Lớp IC3 -02 Lớp IC3-03 Lớp IC3 -04 Lớp IC3 -05 Lớp IC3 -06 Lớp IC3 -07 Lớp IC3 -08
Lớp IC3 -09 Lớp IC3 -10 Lớp IC3 -11 Lớp IC3 -12 Lớp IC3 -13 Lớp IC3 -14 Lớp IC3 -15 Lớp IC3 -16
Lớp IC3 -17 Lớp IC3 -18 Lớp IC3 -19 Lớp IC3 -20 Lớp IC3 -21 Lớp IC3 -22 Lớp IC3 -23 Lớp IC3 -24
Lớp IC3 -25 Lớp IC3-26 Lớp IC3-27 Lớp IC3-28 Lớp IC3-29 Lớp IC3 -30 Lớp IC3-31 Lớp IC3-32
Lớp IC3-33 Lớp IC3-34 Lớp IC3-35 Lớp IC3-36 Lớp IC3-37 Lớp IC3-38 Lớp IC3-39 Lớp IC3-40
Lớp IC3-41 Lớp IC3-42 Lớp IC3-43 Lớp IC3-44 Lớp IC3-45 Lớp IC3-46 Lớp IC3-47 Lớp IC3-48
Lớp IC3-49 Lớp IC3-50 Lớp IC3-51 Lớp IC3-52 Lớp IC3-53 Lớp IC3-54 Lớp IC3-55 Lớp IC3-56
Lớp IC3-57 Lớp IC3-58 Lớp IC3-59 Lớp IC3-60 Lớp IC3-61 Lớp IC3-62 Lớp IC3-63 Lớp IC3-64
Lớp IC3-65 Lớp IC3-66 Lớp IC3-67 Lớp IC3-68 Lớp IC3-69 Lớp IC3-70 Lớp IC3-71 Lớp IC3-72
Lớp IC3-73 Lớp IC3-74 Lớp IC3-75 Lớp IC3-76 Lớp IC3-77 Lớp IC3-78 Lớp IC3-79 Lớp IC3-80
Lớp IC3-81 Lớp IC3-82 Lớp IC3-83 Lớp IC3-84 Lớp IC3-85 Lớp IC3-86 Lớp IC3-87 Lớp IC3-88
Lớp IC3-89 Lớp IC3-90 .          

Bài viết khác