Lịch sử phát triển

       Ngày 23/8/2007, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Nghệ An ban hành Quyết đinh số 214/QĐ-HT về việc thành lập Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.

      Cùng với việc nâng cấp Trường lên đại học, ngày 12/11/2014 Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Nghệ An ban hành Quyết định số 319/QĐ-ĐHKTNA về việc thành lập Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.

      Ngày 23/8/2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Nghệ An ban hành Quyết định số 750/QĐ-ĐHKTNA về việc sáp nhập Ban Tuyển sinh vào Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và đổi tên Trung tâm thành Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học - Tuyển sinh và Hợp tác đào tạo. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và trực thuộc Ban giám hiệu.


Bài viết khác