Chức năng nhiệm vụ

I/ Phòng Đào tạo - Khoa học và hợp tác quốc tế:

            Trưởng phòng: TS. Nguyễn Thị Tùng                       Điện thoại: 3831.768

            P.trưởng phòng: TS. Đỗ Ngọc Đài                            Điện thoại:

            P.trưởng phòng: Th.s. Nguyễn Văn Toàn                  Điện thoại: 3522.859

II/ Tham mưu và giúp việc Hiệu Trưởng về:

1. Công tác tuyển sinh của các bậc, các loại hình đào tạo.

2. Chương trình đào tạo của các bậc, các loại hình đào tạo ;

3. Phát triển đào tạo các bậc, các loại hình đào tạo;

4. Tổ chức đào tạo và quản lý đào tạo.

5. Tham mưu cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm tổ chức quản lý và triển khai thực hiện công tác biên soạn giáo trình, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế và công tác sở hữu trí tuệ của trường và các hoạt động khoa học khác.

III/ Nhiệm vụ:

1) Quản lý đào tạo

- Tổ chức và quản lý công tác tuyển sinh bậc Trung cấp, Cao đẳng, Đại học, giáo dục thường xuyên khác, gồm các khâu từ tuyên truyền, tuyển sinh đến thông báo học sinh nhập học.

- Nghiên cứu đề xuất phương hướng phát triển ngành nghề, mở rộng qui mô, các loại hình đào tạo.

- Nghiên cứu xây dựng phương án phát triển chương trình đào tạo; tổ chức chỉ đạo, xây dựng và thực hiện mục tiêu, chương trình đào tạo các ngành học, các bậc học, các loại hình đào tạo.

- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch biên soạn và xuất bản giáo trình, bài giảng và các tài liệu giảng dạy phục vụ giảng dạy trong toàn Trường.

- Xây dựng kế hoạch giảng dạy, thực hành thực tập, lao động rèn nghề của các ngành đào tạo, các loại hình đào tạo trong toàn Trường.

- Tổ chức chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập, thực hành thực tập, lao động rèn nghề của các loại hình và bậc đào tạo .

- Quản lý chất lượng giảng dạy của cán bộ, học tập của học sinh, sinh viên. Đề xuất với Hiệu trưởng về các chủ trương và giải pháp đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập và chỉ đạo thực hiện những chủ trương và giải pháp đó; chủ trì tổ chức hội nghị giao ban công tác đào tạo hàng tháng.

- Lập kế hoạch và tổ chức chỉ đạo thi hết môn học, thi tốt nghiệp, quản lý điểm thi, quản lý việc cấp chứng chỉ, bằng tốt nghiệp cho HSSV.

- Đưa kết quả thi (bảng điểm) vào hệ thống mạng nội bộ để các đơn vị có liên quan khai thác sử dụng.

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện các quy chế đào tạo cho các bậc và loại hình đào tạo; tổ chức xét lưu ban, lên lớp, thôi học, ngừng học, miễn thi, hoãn thi, học vượt, học bù, học ngành thứ hai, chuyển ngành học trong Trường và chuyển trường cho học sinh sinh viên theo quy chế.

- Căn cứ kế hoạch giảng dạy và đội ngũ giảng viên, cùng với các Khoa, các Bộ môn lập kế hoạch mời giảng và thực hiện chế độ thanh quyết toán tiền vượt giờ cho cán bộ giảng dạy của Trường và tiền mời giảng theo quy định hiện hành.

- Thường trực các Hội đồng thi tốt nghiệp, Hội đồng xét lưu ban, lên lớp, xét thôi học, tạm dừng học tập.

- Cùng với các Phòng có liên quan tổ chức Hội nghị kế hoạch đào tạo hàng năm làm cơ sở quy hoạch cán bộ giảng dạy, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ công tác đào tạo.

- Tổ chức và quản lý các hoạt động giáo dục thường xuyên trong phạm vi toàn Trường (bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, v.v); tổ chức các hoạt động học chuyển đổi, bổ sung môn học cho thí sinh dự thi. 

- Tổ chức tiếp nhận HSSV trúng tuyển vào Trường   theo Quy chế tuyển sinh  của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Cung cấp các thông tin, số liệu về tình hình giảng dạy, học tập trong toàn Trường để phục vụ công tác quản lý của Nhà trường.

- Quản lý các loại văn bằng, chứng chỉ  theo đúng quy định của Nhà nước.

- Chủ trì tổ chức lễ khai giảng, tổng kết và phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên.

- Làm báo cáo về công tác đào tạo, phối hợp với Phòng TT-KT-KĐCL  để đánh giá công tác khảo thí, tự kiểm định, đánh giá chất lượng đào tạo của Trường theo định kỳ và cuối năm học.

2) Quản lý Khoa học công nghệ

- Xây dựng các chương trình, kế hoạch ngắn hạn, dài hạn về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ. Tham mưu cho Hiệu trưởng về phương hướng, chủ trương, quy định về quản lý khoa học của Trường.

- Cung cấp danh sách các nhà khoa học tham gia nghiên cứu khoa học. Phối hợp với các khoa lập kế hoạch và thực hiện nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Lập kế hoạch chỉ đạo, triển khai, giám sát tiến độ thực hiện các đề tài, dự án các cấp. Tổ chức nghiệm thu, tổng kết đánh giá kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học.

- Tham mưu tổ chức và đề xuất thành lập các hội đồng thẩm định đề cương, giáo trình môn học, sách tham khảo, bài giảng điện tử.

- Tổ chức xây dựng, tham gia đấu thầu các dự án KH-CN trong nước. Tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu kết quả và lưu trữ tài liệu các dự án, các hợp đồng KH-CN đã được ký kết.

- Tổ chức hội thảo khoa học, hội nghị chuyên đề về nghiên cứu khoa học cấp khoa, cấp trường. Tổng hợp và đề nghị khen thưởng các cá nhân, nhóm tác giả đề tài có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học.

- Chủ động mở rộng hợp tác nghiên cứu với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước. Quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển dịch vụ khoa học công nghệ. Phối hợp thực hiện các thủ tục thanh toán cho các đề tài, SKKN, giáo trình môn học.

- Phối hợp với phòng Tài chính kế toán lập phương án phân bổ, quản lý kinh phí nghiên cứu khoa học, dự án thử nghiệm và chuyển giao công nghệ.

- Chuyển các báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học thuộc đề tài khoa học các cấp đã nghiệm thu về phòng thư viện.

- Biên tập tài liệu, ấn phẩm khoa học, tham gia tổ chức và chịu trách nhiệm chuyên môn của các sản phẩm KHCN phục vụ tuyên truyền quảng bá, triển lãm trưng bày.

- Định kỳ báo cáo về NCKH và HTQT của trường lên cấp trên.

- Quản lý việc thực hiện các quy chế, chế độ NCKH thống nhất trong toàn trường.

- Tổ chức việc đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học, kiến nghị khen thưởng các công trình khoa học xuất sắc.

- Quản lý công tác thông tin, xuất bản tư liệu khoa học, các hoạt động sáng kiến, sáng chế, phát minh.

- Theo dõi đánh giá kết quả việc ứng dụng các đề tài đã được công nhận trong công tác giảng dạy, phục vụ, học tập trong nhà trường.

3) Hợp tác quốc tế

- Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, khoa học công nghệ.

- Chịu trách nhiệm tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại trường. Ghi biên bản các hội nghị, hội thảo, cuộc họp, buổi làm việc có khách nước ngoài do Giám hiệu chủ trì.

- Kêu gọi các nhà khoa học trong và ngoài trường gửi bài cho tạp chí, gửi phản biện, format, sữa chữa và hợp đồng in ấn tạp chí...

 


Bài viết khác