Chức năng nhiệm vụ

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

 

Phòng Quản lý Đào tào - Khoa học và Hợp tác Quốc tế thành lập vào tháng 06 năm 2020, tiền thân là Phòng Quản lý Đào tạo và Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế.

1. Tên gọi

Tiếng Việt: PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Tiếng Anh: Department of Training Management - Research and International Affairs

Điện thoại: 0238.3831.768

Email: khoahocvahtqt@gmail.com

2. Chức năng nhiệm vụ

2.1. Chức năng

* Quản lý đào tạo

- Tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện các công tác: phát triển đào tạo, quản lý các hoạt động dạy học.

- Xây dựng chiến lược phát triển hoạt động đào tạo trong nhà trường.

- Phát triển các chương trình đào tạo trong nhà trường.

- Kiểm tra, giám sát chất lượng giảng dạy của giảng viên, học tập của sinh viên. 

- Cập nhật, cung cấp thông tin, hướng dẫn thực hiện các văn bản quản lý và xác nhận hoạt động đào tạo.

- Quản lý các loại văn bằng, chứng chỉ theo đúng quy định của Nhà nước.

* Quản lý Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hợp tác quốc tế

- Tham mưu và tư vấn cho Hiệu trưởng trong tổ chức và triển khai thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ và hợp tác quốc tế nhằm năng lực nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, hợp tác của đội ngũ cán bộ, giảng viên và người học, phát huy vị thế của Trường trong xã hội.

- Xây dựng chiến lược và kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ, sở hữu trí tuệ, đổi mới sáng tạo và hợp tác quốc tế.

- Đầu mối tổ chức, quản lý các hoạt động khoa học và công nghệ, sở hữu trí tuệ, đổi mới sáng tạo, và hợp tác quốc tế của Trường.

- Kiểm tra và giám sát thực hiện các hoạt động hoạt động khoa học và công nghệ, sở hữu trí tuệ, đổi mới sáng tạo và hợp tác quốc tế.

- Cập nhật, cung cấp thông tin, hướng dẫn thực hiện các văn bản quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp và xác nhận hoạt động nghiên cứu khoa học.

- Chịu trách nhiệm công tác thi đua, khen thưởng về khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế.

- Chịu trách nhiệm xuất bản và phát hành Tạp chí Khoa học Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, các ấn phẩm khoa học khác.

 

* Hoạt động thư viện

Thư viện trường Đại học Kinh tế Nghệ An có chức năng bổ sung vốn tài liệu, xây dựng và phát triển nguồn lực thông tin; Tổ chức tạo lập, cung cấp các loại hình sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin khoa học của người dạy, người học, phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

2.2. Nhiệm vụ

* Đào tạo

- Xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo, mở mã ngành mới

+ Chủ trì xây dựng kế hoạch đào tạo, nội dung, chương trình đào tạo, đề cương chi tiết học phần, biên soạn giáo trình, bài giảng đối với các ngành đào tạo đại học.

+ Lập kế hoạch thời gian đào tạo theo năm học, khóa học cho toàn Trường, lập thời khoá biểu theo học kỳ cho các ngành đào tạo.

+ Xây dựng kế hoạch và đề xuất chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm cho các ngành đào tạo.

+ Chủ trì xây dựng kế hoạch, thực tập nghề nghiệp.

+ Phối hợp với các Khoa xây dựng đề án mở mã ngành đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tiễn của Nhà trường, là đầu mối trình Bộ Giáo dục và Đào tạo hồ sơ mở mã ngành đào tạo mới.

+ Chủ trì tổ chức đề xuất giải pháp thực hiện đổi mới phương pháp dạy - học, tiếp cận các phương thức đào tạo tiên tiến nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo bậc đại học hệ chính quy của Nhà trường.

- Tổ chức, quản lý hoạt động giảng dạy các bậc đào tạo

+ Kiểm tra hoạt động giảng dạy của giảng viên về nội dung, lịch trình giảng dạy theo kế hoạch đối với từng học phần; công tác chuẩn bị bài giảng của cán bộ; tổ chức dự giờ theo nhóm chuyên môn.

+ Phối hợp với các đơn vị liên quan tính toán, xác nhận giờ chuẩn, giờ vượt chuẩn, giờ thiếu cho CBGD và giáo viên để thực hiện chế độ thanh toán theo quy định.

+ Quản lý, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thực hành thí nghiệm.

+ Chủ trì đề nghị thanh toán các chế độ coi thi, chấm thi, giảng dạy cho giảng viên là thỉnh giảng.

+ Chủ trì xây dựng các đề án liên kết đào tạo và bồi dưỡng. Phối hợp với các khoa phát triển chương trình đào tạo và bồi dưỡng.

- Tổ chức, quản lý học tập

+ Rà soát, kiểm tra chương trình, khung chương trình, tài liệu, giáo trình các hệ đào tạo đang quản lý.

+ Xây dựng các quy định, quy trình và biểu mẫu liên quan đến công tác đào tạo.

+ Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo khoá học, năm học, học kỳ cho các ngành/chuyên ngành đào tạo và bồi dưỡng

+ Xây dựng kế hoạch năm học.

+ Soạn thảo hợp đồng với các giảng viên, đối tác các lớp bồi dưỡng ngoài trường.

+ Thẩm định và xác nhận định mức giảng dạy của giảng viên.

+ Chủ trì tập huấn, phổ biến quy chế, kế hoạch, chương trình học tập, thi, kiểm tra, đánh giá cho người học; phối hợp với cố vấn học tập xử lý học vụ thường xuyên.

+ Phối hợp kiểm tra, quản lý kết quả học tập của người học.

+ Phối hợp với Phòng Thanh tra, Khảo thí và Kiểm định chất lương tổ chức các kỳ thi kết thúc học phần.

+ Chủ trì tổ chức xét học tiếp, thôi học, học ngành 2, khoá luận tốt nghiệp, xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên.

+ Phối hợp với các đơn vị liên kiểm tra các điều kiện cần và đủ điều kiện tốt nghiệp cho người học.

+ Tổ chức xét học vụ và xét tốt nghiệp theo quy chế, quy định hiện hành.

+ Tổ chức xét công nhận hoàn thành các khoá bồi dưỡng ngắn hạn.

+ Chủ trì tổ chức lễ khai giảng, tổng kết và phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên.

- Công tác cấp phát văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận

+ Lập hồ sơ nhận và sử dụng phôi bằng, chứng chỉ, chứng nhận.

+ In, cấp phát văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận và bẳng điểm học tập từng giai đoạn, cả khoá học.

+ Xác minh thông tin văng bằng, chứng chỉ, chứng nhận đã cấp.

- Thống kê lưu trữ

+ Lưu trữ hồ sơ liên quan đến công tác đào tạo theo quy định.

+ Lập báo cáo thống kê liên quan đến công tác đào tạo.

* Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hợp tác quốc tế 

- Quản lý hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

+ Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch nghiên cứu, tư vấn, ứng dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu và công nghệ. Đầu mối xúc tiến phát triển hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ của Trường.

+ Tìm kiếm, xúc tiến, tiếp nhận, khai thác đề tài, dự án khoa học và công nghệ các cấp. Tư vấn cho Hiệu trưởng xét duyệt, phân bổ các đề tài khoa học, dự án sản xuất thử nghiệm và các hợp đồng tư vấn do Phòng quản lý cho các đơn vị, cá nhân trong Trường.

+ Quản lý hệ thống đề tài, các dự án khoa học, các hoạt động có liên quan đến khoa học và công nghệ, tư vấn do Trường quản lý và khai thác. Thống kê các đề tài khoa học do các đơn vị, cá nhân trong Trường tự khai thác.

+ Đầu mối quản lý, phát triển các loại hình hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ, đào tạo; tư vấn và chuyển giao công nghệ của Trường. Đầu mối tổ chức và triển khai các hoạt động thông tin khoa học của Trường.

+ Chủ trì quản lý việc tư vấn chuyển giao, thương mại hoá các kết quả khoa học và công nghệ trong và ngoài nước cho Đảng, Nhà nước, Bộ ngành, địa phương và các cơ sở sản xuất kinh doanh.

+ Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động đổi mới sáng tạo, hình thành các doanh nghiệp khoa học trong Trường.

+ Quản lý tổ chức và hoạt động của các nhóm nghiên cứu, nhóm nghiên cứu mạnh.

+ Chủ trì tổ chức và tham gia các hội nghị, hội thảo, tập huấn khoa học; tham mưu cho Ban Giám hiệu phê duyệt công tác tổ chức hội nghị, hội thảo, báo cáo khoa học, tọa đàm, tập huấn, chương trình liên quan khoa học của đơn vị.

+Tổ chức chỉ đạo và quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp của sinh viên; tổ chức các cuộc thi nghiên cứu khoa học trong người học.

+ Quản lý, lưu trữ thông tin, các sổ sách, tài liệu hồ sơ về kết quả khoa học công nghệ và tư vấn.

+ Thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hệ thống các đề tài, các dự án khoa học, các hoạt động liên quan đến nghiên cứu khoa học trong phạm vi toàn trường. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ của các cá nhân và đơn vị trong toàn trường.

+ Xác nhận lý lịch khoa học của giảng viên, chuyên viên trong toàn trường đảm bảo tính chính xác, trung thực.

+ Xác nhận mức độ hoàn thành công việc nghiên cứu khoa học của giảng viên, làm cơ sở cho việc xét các danh hiệu thi đua khen thưởng trong toàn trường.

+ Thực hiện tổng kết, khen thưởng công tác nghiên cứu khoa học.

- Hợp tác quốc tế

+ Xây dựng chiến lược hợp tác quốc tế ngắn hạn và dài hạn; kế hoạch hợp tác quốc tế, kế hoạch đoàn ra, đoàn vào thường niên.

+ Tổ chức việc đàm phán, ký kết các văn bản hợp tác với các tổ chức và cơ sở giáo dục nước ngoài, có kế hoạch theo dõi các văn bản ký kết, tổ chức việc đón tiếp các đoàn khách quốc tế đến làm việc tại Trường.

+ Công tác tiếp nhận giảng viên, chuyên gia, tình nguyện viên nước ngoài, lưu học sinh đến làm việc, nghiên cứu, học tập, tham dự hội nghị, hội thảo quốc tế, trao đổi học thuật, trao đổi kinh nghiệm quản lý, giao lưu văn hóa tại Trường trong khuôn khổ đã ký kết hợp tác.

+ Đề cử viên chức, sinh viên ra nước ngoài để đào tạo, học tập bồi dưỡng ngắn hạn, tham dự hội nghị, hội thảo quốc tế, trao đổi học thuật, thăm quan học tập kinh nghiệm quản lý, tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, khảo sát tìm kiếm cơ hội hợp tác trong khuôn khổ các chương trình, dự án đã được ký kết giữa Trường hoặc các cơ quan cấp trên đối với đối tác nước ngoài.

+ Trao đổi tài liệu, sách báo, tạp chí, hợp tác biên soạn giáo trình, tài liệu với các tổ chức, cá nhân nước ngoài phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học; tiếp nhận các phòng thí nghiệm, máy móc, trang thiết bị, hóa chất, đồ dùng dạy học; thực hiện và đồng thực hiện các dự án tài trợ quốc tế, các chương trình chuyển giao công nghệ tiên tiến từ nước ngoài phục vụ mục tiêu đào tạo.

+ Theo dõi và quản lý đoàn ra, đoàn vào theo quy định.

+ Phụ trách phần tiếng Anh trang web của Nhà trường, web của Phòng.

- Quản lý Tạp chí khoa học và công tác sở hữu trí tuệ

+ Chủ trì và phối hợp với các cá nhân, đơn vị liên quan trong công tác xuất bản Tạp chí Khoa học;

+ Giới thiệu và công bố các kết quả nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước phục vụ cho công tác giảng dạy, đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của cán bộ giảng viên và sinh viên Nhà trường.

+ Cung cấp diễn đàn trao đổi thông tin, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy đào tạo và nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học của Nhà trường.

+ Chủ trì quản lý việc đăng ký và thực hiện quyền sở hữu trí tuệ và sử dụng tài sản trí tuệ của Nhà trường.

+ Tham gia xây dựng chiến lược, kế hoạch triển khai và giám sát công tác sở hữu trí tuệ, đổi mới sáng tạo;

+ Xác định quyền sở hữu, quyền tác giả đối với TSTT do CB-VC, đơn vị trực thuộc Trường và các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có mối quan hệ công tác với Nhà trường tạo ra.

+ Phối hợp với các đơn vị trong nhà trưởng để kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật SHTT trong cơ sở giáo dục thuộc Trường.

+ Tư vấn cho Hiệu trưởng cơ chế giải quyết tranh chấp, khen thưởng và xử lý vi phạm liên quan đến quyền SHTT.

- Hoạt động thư viện

+ Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng quy hoạch, chiến lược phát triển, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của Thư viện, tổ chức điều phối toàn bộ hệ thống thông tin - thư viện trong Trường Đại học Kinh tế Nghệ An. Không ngừng đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho bạn đọc khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên thông tin, cơ sở vật chất trang thiết bị của Thư viện.

+ Thực hiện tốt quy trình bổ sung học liệu, phát triển nguồn lực thông tin trong nước và quốc tế, đáp ứng nhu cầu thông tin khoa học phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của Nhà trường. Tổ chức thu nhận đầy đủ nguồn tài liệu nội sinh của trường đại học theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với thông lệ quốc tế.

+ Thực hiện quy trình xử lý kỹ thuật tài liệu thư viện và công tác thông tin thư mục; Tổ chức phục vụ bạn đọc sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thông tin và các sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện. Thực hiện việc hợp tác, trao đổi, liên thông với các cơ quan thông tin - thư viện trong nước và quốc tế nhằm tăng cường nguồn lực thông tin.

+  Tổ chức bảo quản tốt vốn tài liệu, cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài sản được Nhà trường trang bị; thực hiện công tác kiểm kê hàng năm, định kỳ 5 năm, thực hiện thanh lý các tài liệu lạc hậu, hư hỏng theo đúng quy trình, quy định quản lý tài sản của Nhà nước; 

+ Tổ chức thông tin, tuyên truyền, giới thiệu, hướng dẫn bạn đọc sử dụng nguồn tài nguyên thông tin của thư viện. Thường xuyên điều tra nhu cầu bạn đọc, xây dựng và hình thành thói quen sử dụng thư viện cho đông đảo cán bộ, giảng viên và sinh viên.

+ Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực thông tin -thư viện, thực hiện nhiệm vụ chuẩn hoá, hiện đại hoá tiến tới hội nhập và phát triển. Biên soạn các ấn phẩm thông tin khoa học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.

+ Thực hiện quản lý dữ liệu bạn đọc trên phần mềm thư viện, phối hợp với các đơn vị chức năng trong công tác làm thẻ thư viện.

+ Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, phòng chống cháy nổ tại Thư viện.  Xây dựng Thư viện có môi trường văn hoá xanh, sạch, đẹp, văn minh, lịch sử.


 

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN 

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

 

TS. Đỗ Ngọc Đài: Phụ trách phòng

- Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác của đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức được Hiệu trưởng Nhà trường giao; Phụ trách trực tiếp lĩnh vực Đào tạo, Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

- Chủ trì việc xây dựng chiến lược, kế hoạch triển khai và giám sát hoạt động đào tạo - khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ, hợp tác quốc tế.

- Chủ trì việc thẩm định các loại hình sản phẩm khoa học và công nghệ của cán bộ, giảng viên kê khai và tính giờ giảng dạy, giờ nghiên cứu khoa học.

- Chủ trì tổng hợp, báo cáo các nội dung liên quan hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ theo yêu cầu của các cấp.

- Chủ trì hoạt động Đảm bảo chất lượng của đơn vị.

- Chỉ đạo các hoạt động liên quan hợp tác quốc tế.

- Ký bảng điểm cho sinh viên và các giấy tờ liên quan thuộc trách nhiệm.

- Chịu trách nhiệm chính trong tất cả các hoạt động có liên quan đến yếu tố nước ngoài: hoạt động HTQT, các thủ tục đoàn ra đoàn vào; hợp tác đào tạo.

- Chịu trách nhiệm chính phần nội dung website tiếng Anh của Trường, sub-site tiếng Việt, tiếng Anh của Phòng.

- Tham gia các hoạt động khác theo yêu cầu của BGH.

 

ThS. Nguyễn Văn Toàn: Phó trưởng phòng

- Tham gia xây dựng mới chương trình đào tạo các bậc đào tạo.

- Tham gia xây dựng, cập nhập và chỉnh sửa chương trình đào tạo. 

- Đăng ký học tín chỉ cho sinh viên các bậc đào tạo.

- Lập kế hoạch giảng dạy các hình thức đào tạo trong trường.

- Lưu trữ hồ sơ liên thông, VB2 của các bậc học.

- Xác nhận giờ giảng dạy các bậc học của giảng viên.

- Rà soát công tác thực hiện kế hoạch và báo cáo kế hoạch theo từng tháng.

- Xét tốt nghiệp các hình thức đào tạo.

- Xây dựng, sửa đổi các quy chế, quy định về hoạt động đào tạo.

- Báo cáo các hoạt động liên quan đến đào tạo.

- Tham gia các hoạt động khác theo yêu cầu của trưởng phòng và BGH.

 

ThS. Nguyễn Văn Mạnh: Chuyên viên

- Quản lý Website phòng; hệ thống Teams của nhà trường.

- Tổ chức đào tạo đại học hệ chính quy.

- Xử lý học vụ hệ chính quy.

- Xét tốt nghiệp sinh viên chính quy.

- Quản lý điểm, thi lại của sinh viên chính quy.

- In bảng điểm cho của sinh viên chính quy.

- Theo dõi và tính giờ giảng dạy của hệ chính quy.

- Khảo sát và báo cáo khảo sát người dạy và người học hàng năm.

- Hỗ trợ biên dịch trang Web tiếng việt và tiếng anh của nhà trường.

- Thống kê và đối sánh các hoạt động NCKH hàng năm và chu kỳ 5 năm.

- Quản lý sở hữu trí tuệ và chống đạo văn.

- Tham gia các hoạt động khác theo yêu cầu của BGH và lãnh đạo phòng.

 

ThS. Nguyễn Thị Minh: Chuyên viên

- Quản lí, lưu trữ hồ sơ đào tạo, công tác tài chính của Phòng.

- Lập kế hoạch và tổ chức thi sinh viên cho toàn trường.

- Tổ chức xét miễn học, miễn thi, hoãn thi, học vượt, học bù, học ngành thứ 2, chuyển ngành cho sinh viên trong trường và chuyển từ trường khác đến.

- Lập kế hoạch học muộn, học lại cho sinh viên toàn trường.

- Phụ trách mảng liên thông, VB 2.

- Quản lý điểm, thi lại của SV liên thông, VB 2.

- In bảng điểm cho SV hệ liên thông, VB2.

- Xử lý học vụ hệ liên thông, VB2.

- Xét tốt nghiệp liên thông, VB2.

- Theo dõi và tính giờ giảng dạy của hệ liên thông, VB2.

- Rà soát và báo cáo sử hữu trí tuệ hàng năm.

- Tham gia các hoạt động khác theo yêu cầu của BGH và lãnh đạo phòng.

 

ThS. Hoàng Thị Thu Hoài: Chuyên viên

- Trực tiếp thu nhận bài báo của Tạp chí khoa học.

- Trực tiếp chế bản tạp chí khoa học và các ấn phẩm khoa học khác.

- Tham gia các hoạt động xuất bản Tạp chí khoa học được phân công.

- Phối hợp với các cá nhân, đơn vị liên quan trong công tác xuất bản Tạp chí Khoa học.

- Chủ trì công tác lưu trữ tư liệu, phối hợp triển khai hoạt động truyền thông về khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế.

- Phối hợp thẩm định các loại hình sản phẩm khoa học và công nghệ của cán bộ, giảng viên, tính giờ nghiên cứu khoa học.

- Thực hiện quản lý, kiểm tra hồ sơ các đề tài, dự án.

- Báo cáo công tác khoa học của cấp trên yêu cầu.

- Chịu trách nhiệm chính theo dõi hoạt động khoa học của sinh viên.

- Hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán, kinh phí liên quan đến hoạt khoa học và công nghệ và các hoạt động khác theo yêu cầu của lãnh đạo phòng.

- Quản lý công tác sở hữu trí tuệ.

- Chịu trách nhiệm chính trong văn thư, lưu trữ, hồ sơ khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, đổi mới sáng tạo.

- Tham gia tổng hợp, báo cáo các nội dung liên quan hoạt động khoa học và công nghệ theo yêu cầu của các cấp.

- Tham gia các hoạt động khác theo yêu cầu của BGH và lãnh đạo phòng.

 

CN. Nguyễn Thị Mai: Chuyên viên

- Lưu trữ hồ sơ văn bằng theo quy định cấp phát văn bằng của Trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

- Xác min thông tin văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận đã cấp.

- Lập hồ sơ nhận và sử dụng phôi bằng, chứng chỉ, chứng nhận.

- In, cấp phát văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận và bảng điểm học tập cả khoá học của sinh viên.

- Kiểm tra các đề tài NCKH các cấp.

- Phối hợp theo dõi công tác đoàn ra, đoàn vào.

- Phối hợp trong công tác tổng hợp, báo cáo các nội dung liên quan yếu tố nước ngoài theo yêu cầu của các cấp.

- Đầu mối của Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Tham gia công tác biên tập Tạp chí.

- Rà soát các công trình công bố trong nước và quốc tế hàng năm.

- Tham gia các hoạt động khác theo yêu cầu của BGH và lãnh đạo phòng.

 

CN. Nguyễn Thị Minh Nguyệt: Chuyên viên

- Tiếp quản, điều hành sắp xếp hệ thống phòng học có ở Thư viện.

- Chịu trách nhiệm chính về thư viện số, cập nhật, chỉnh sửa trang Web thư viện

- Chuyển đổi file CSDL số và các luận văn, khoá luận tốt nghiệp, quản lý phần mềm quản trị thư viện; đảm bảo hệ thống mạng máy tính luôn thông suốt.

- Bổ sung tài liệu số.

- Kết nối với mạng lưới thư viện trong và ngoài nước.

- Phụ trách kho sách và Phục vụ bạn đọc tại phòng đọc.

- Ghi chép tài liệu xử lý vào sổ lưu đăng ký cá biệt, sắp xếp tài liệu, cắt, dán nhãn, dán mã vạch tài liệu; đóng dấu, đóng số tài liệu; giao/nhận tài liệu mới.

- Hướng dẫn bạn đọc sử dụng thư viện.

- Tham gia xây dựng đề án phát triển thư viện trong từng giai đoạn.

- Rà soát và thống kê các hoạt động khoa học và công nghệ hàng năm (bài báo, đề tài, Hội thảo khoa học các cấp).

- Lấy ý kiến và báo cáo khảo sát các bên liên quan về khoa học và công nghệ hàng năm.

- Tham gia xây dựng các quy trình quản lý chất lượng trong trong lĩnh vực Khoa học công nghệ, ĐMST theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015.

- Tham gia các hoạt động khác theo yêu cầu của BGH và lãnh đạo phòng.

 

ThS. Mai Thị Quỳ Liên

- Điều hành sắp xếp hệ thống phòng học có ở Thư viện.

- Chịu trách nhiệm chính về thư viện số, cập nhật, chỉnh sửa trang Web thư viện

- Chuyển đổi file CSDL số và các luận văn, khoá luận tốt nghiệp, quản lý phần mềm quản trị thư viện; đảm bảo hệ thống mạng máy tính luôn thông suốt.

- Bổ sung tài liệu số.

- Phụ trách kho sách và Phục vụ bạn đọc tại phòng đọc.

- Ghi chép tài liệu xử lý vào sổ lưu đăng ký cá biệt, sắp xếp tài liệu, cắt, dán nhãn, dán mã vạch tài liệu; đóng dấu, đóng số tài liệu; giao/nhận tài liệu mới.

- Hướng dẫn bạn đọc sử dụng thư viện.

- Tham gia xây dựng đề án phát triển thư viện trong từng giai đoạn.

- Lấy ý kiến và báo cáo khảo sát các bên liên quan về khoa học và công nghệ hàng năm.

- Tham gia xây dựng các quy trình quản lý chất lượng trong trong lĩnh vực Khoa học công nghệ, ĐMST theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015.

- Tham gia các hoạt động khác theo yêu cầu của BGH và lãnh đạo phòng.

 

 

Nghệ An, ngày 16 tháng 06 năm 2022

Trưởng Phòng
 

TS. Đỗ Ngọc Đài

 


Bài viết khác