Cơ cấu tổ chức

Họ và tên: Đỗ Ngọc Đài

Học hàm - Học vị: Tiến sĩ

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: 0986.567.908 

Mail: dongocdai@naue.edu.vn

Địa chỉ: Khối 7 - Phường Trường Thi - thành phố Vinh - Nghệ An

Họ và tên: Nguyễn Văn Toàn

 Học hàm - Học vị: Thạc sĩ

 Chức vụ: Phó trưởng phòng

 Điện thoại: 0912.829.445

 Mail: nguyenvantoan@naue.edu.vn

 Địa chỉ: Nam Giang - Nam Đàn - Nghệ An

Họ và tên: Nguyễn Thị Minh

 Học hàm - Học vị:  Thạc sĩ

 Chức vụ: Chuyên viên

 Điện thoại: 0974.919.048 

 Mail: nguyenthiminh@naue.edu.vn

 Địa chỉ: TPVinh - Nghệ An

 Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Nguyệt

 Học hàm - Học vị: Cử nhân

 Chức vụ: Chuyên viên

 Điện thoại: 0982.191.652

 Mail: nguyenthiminhnguyet@naue.edu.vn

 Địa chỉ: Nghi Đức - TP Vinh - NA

 Họ và tên: Mai Thị Quỳnh Liên

 Học hàm - Học vị: Cử nhân

 Chức vụ: Chuyên viên

 Điện thoại: 0962.248.437

 Mail: maithiquynhlien@naue.edu.vn

 Địa chỉ: TP Vinh - Nghệ An

  Họ và tên: Nguyễn Xuân Mạnh

 Học hàm - Học vị: Cử nhân

 Chức vụ: Chuyên viên

 Điện thoại: 0968.356.368 

 Mail: nguyenxuanmanh@naue.edu.vn

 Địa chỉ: TP Vinh - Nghệ An

 Họ và tên: Nguyễn Thị Mai

 Học hàm - Học vị: Cử nhân

 Chức vụ: Chuyên viên

 Điện thoại: 0977.248.890

 Mail: nguyenthimai@naue.edu.vn

 Địa chỉ: TPVinh - Nghệ An

 


Bài viết khác