Danh sách cán bộ, giảng viên coi thi đh khóa 8 kỳ 2 năm học 2022 - 2023 

 DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN COI THI ĐH KHÓA 8 KỲ 2 NĂM HỌC 2022 - 2023   
      Ca 1 sáng có mặt:   7 giờ     
  12/05/2023 (Thứ 6) 16/05/2023 (Thứ 3) 19/05/2023 (Thứ 6) 22/05/2023 (Thứ 2) 23/05/2023 (Thứ 3) 24/05/2023 (Thứ 4) 26/05/2023 (Thứ 6) 29/05/2023 (Thứ 2) 31/05/2023 (Thứ 4)
  Ca 1 S Ca 1 S Ca 1 S Ca 1 S Ca 1 S Ca 1 S Ca 1 S Ca 1 S Ca 1 S
  5 5 5 1 4 1 5 8 3
1 Ng.T.Khánh Ly Ng.T.Khánh Ly Hoàng Nam Hưng  Hoàng Nam Hưng  Ng.T.Khánh Ly Phan Thị Thanh Bình  Hoàng Nam Hưng  Ng.T.Khánh Ly Hoàng Nam Hưng 
2 Hoàng Nam Hưng  Hoàng Nam Hưng  Nguyễn Thị Lam  Ng. Văn Chiến  Hoàng Nam Hưng  Lê Thùy Dung  Nguyễn T.Thương Uyên Hoàng Nam Hưng  Nguyễn T.Thương Uyên
3 Cao Thị Phương Thảo  Ng.Thị Kim Dung  Nguyễn T.Thương Uyên   Phan Thị Thanh Bình    Trần Hà Lan Nguyễn Thị Lam  Lê Viết Vinh 
4 Đào Thị Nha Trang  Phan Thị Thanh Bình  Trần Hà Lan   Bùi Thị Thanh    Cao Thị Phương Thảo  Ng.Thị Kim Dung  Dương Thị Hải Yến 
5 Bùi Thị Thanh  Lê Viết Vinh  Cao Thị Phương Thảo    Trần T. Thiên Hương   Đào Thị Nha Trang  Cao Thị Phương Thảo  N.T.Ngọc Liên 
6 Ng. Văn Chiến  Đào Thị Nha Trang  Bùi Thị Thanh    Ngô Hà Châu Loan   Ng. Văn Chiến  Đào Thị Nha Trang  Thái Đinh Hoàng
7 Trần T. Thiên Hương Bùi Thị Thanh  Ng. Văn Chiến    Lê Thùy Dung    Trần T. Thiên Hương Nguyễn Thị Hà   
8 N.T.Ngọc Liên  Ngô Hà Châu Loan Trần T. Thiên Hương   Ng.T.Thanh Thương    Lê Thùy Dung  Bùi Thị Thanh   
9 Ng.T.Thanh Thương  N.T.Ngọc Liên  Ng.T.Thanh Thương        Ngô T.Tú Oanh  Ng. Văn Chiến   
10 Ngô T.Tú Oanh  Ng.T.Thanh Thương  Thái Đinh Hoàng       Thái Đinh Hoàng Dương Thị Hải Yến   
11               Ngô Hà Châu Loan  
12               Lê Thùy Dung   
13               N.T.Ngọc Liên   
14               Ng.T.Thanh Thương   
15               Ngô T.Tú Oanh   
16               Thái Đinh Hoàng  

Bài viết khác