Thông báo về việc thành lập Hội đồng thẩm định giáo trình: “Ký sinh trùng học thú y” (dùng cho hệ Cao đẳng và Đại học)

 Thông báo về việc thành lập Hội đồng thẩm định giáo trình: “Ký sinh trùng học thú y” (dùng cho hệ Cao đẳng và Đại học).

Tác giả: TS. Võ Thị Hải Lê, PGS.TS.Nguyễn Văn Thọ (Chủ biên)

Thành viên tham gia: ThS. Nguyễn Đình Tường


Bài viết khác