Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học năm 2018

Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học năm 2018 ( kèm theo danh sách Hội đồng), cụ thể như sau:

 


Bài viết khác