Quyết định về việc thành lập hội đồng tư vấn rà soát, hoàn thiện chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo và đề cương chi tiết học phần hệ đại học chính quy các ngành

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An ban hành Quyết định về việc thành lập hội đồng tư vấn rà soát, hoàn thiện chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo và đề cương chi tiết học phần hệ đại học chính quy ngành QLĐĐ, Lâm Học, TCNH và Kinh tế. Cụ thể như sau:


Bài viết khác