Thông báo tổ chức khảo sát tình hình việc làm và lấy ý kiến đánh giá sinh viên sau tốt nghiệp về chất lượng chương trình đào tạo năm 2021

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thông báo tổ chức khảo sát tình hình việc làm và lấy ý kiến đánh giá sinh viên sau tốt nghiệp về chất lượng chương trình đào tạo năm 2021, cụ thể như sau:

 


Bài viết khác