Thông báo về việc đề xuất đề tài KH & CN, Sáng kiến kinh nghiệm cấp trường năm 2022 và nộp đề tài, SKKN năm 2021

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thông báo về việc đề xuất đề tài KH & CN, Sáng kiến kinh nghiệm cấp trường năm 2022 và nộp đề tài, SKKN năm 2021 cụ thể như sau:

 


Bài viết khác